burgas

Вход

Общинско предприятие "Чистота еко" Бургас

ОП Чистота еко

Предмет на дейност на общинското предприятие „Чистота еко” :

 • управление, експлоатация и поддържане на регионално депо „Братово-Запад“;
 • разделно събиране на отпадъци от опаковки и други разделно събирани отпадъци;
 • сепариране и рециклиране на отпадъци;
 • обезвреждане на неопасни отпадъци чрез депониране;
 • компостиране на биоразградими отпадъци.

Седалището и адреса на управление на предприятието е: гр.Бургас, ул. „Александровска” № 26.

Последно променена вСряда, 11 Май 2016 18:38

Обяви на ОП "Чистота Еко" Бургас

 • Написана от
  Местоположение на мобилни центрове за разделно събиране

  Местоположение на мобилни центрове за разделно събиране  на територията на Община Бургас

    За ж.к. Меден рудник
  1 МЦ1 ж.к. "Меден рудник" , зона Б , кв.24 – срещу бл.69, влизане от ул. Въстаническа от дясно, срещу битака
  2 МЦ2 ж.к. "Меден рудник" , зона В , кв.34 – срещу третата секция на бл.77, на паркинга
  3 МЦ3 ж.к. "Меден рудник" , зона А , кв.16 – между бл.38 и 34, пред тото пункта, срещу Лидъл
  4 МЦ4 ж.к. "Меден рудник" , зона Б , кв.22а – срещу спортна площадка до бл.449
  5 МЦ5 ж.к. "Меден рудник" , зона Б , кв.37 – между 84 и 85 бл.
  6 МЦ18 ж.к. "Меден рудник" , зона А на паркинга срещу ОУ "Елин Пелин" 
    За ж.к. Лазур
  7 МЦ6 ж.к. "Лазур", кв.26 – до трафопоста до бл.41
  8 МЦ19 ж.к. "Лазур" до бл. 1. 
    За ж.к. Зорница
  9 МЦ13 ж. к. "Зорница" на гърба на спортна зала „Бойчо Брънзов", с/у бл.38
  10 МЦ15 ж.к. "Зорница" до подлеза срещу бл. 20
    За ж.к. Изгрев
  11 МЦ7 ж.к. "Изгрев", кв.18 – между бл.66/65
  12 МЦ16 ж.к. "Изгрев" срещу бл. 32 до трафопоста
    За ж-к. Славейков
  13 МЦ8 ж-к. "Славейков" срещу бл.36
  14 МЦ17 ж.к. "Славейков" между ПТТС 8005 и бл. 8
    За ж.к. Братя Миладинови
  15 МЦ11 ж.к. "Братя Миладинови" , кв.23- зад бл. На Трапезица, зад бл.56
  16 МЦ12 ж.к. "Братя Миладинови" между училище Васил Априлови бл. Народен юмрук
    За ж.к Възраждане
  17  МЦ10 кв.38 , срещу хотел Вега, в края на Фердинандова до Мария Луиза
    За ЦГЧ
  18 МЦ9 ЦГЧ , кв. 172 – зад бл.104, срещу защитеното жилище
    За кв. Сарафово
  19 МЦ14 кв. Сарафово - кв.42 кръстовище ул. "Ангел Димитров" и ул. "Ремсова" до трафопоста
     
   

  Работно време:  Вторник - Събота

  09:30ч. - 18:00ч.    Обедна почивка: 12:00ч. - 12:30ч.

  Написана в Вторник, 21 Ноември 2017 12:39 в Обяви на ОП "Чистота Еко" Бургас Прочетена 5680 пъти
 • Написана от
  Кариери и развитие - обява за длъжността технолог/лаборант

  ТЕХНОЛОГ/ ЛАБОРАНТ

  ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

  1. Организира и контролира дейностите по безаварийната експлоатацията на компостираща инсталация съгласно зададените технологични норми и изисквания.
  2. Отговаря за дейността на лабораторията и повереното имущество в нея.
  3. Следи нивата на шахтите с инфилтрат и дава разпореждания на операторите на помпи за включване на помпите за преместване в ретензионен басейн.
  4. Контролира:
  • пробовземането на компост;
  • извършването на дейностите по мониторинг на зададените показатели, съгласно законовите разпоредби. За получените резултати докладва на техническия ръководител на депото и компетентните органи;
  • попълването на необходимите документи, като следи за спазване на сроковете;
  1. Да знае местоположението и да умее да използва противопожарните средства.
  2. Да познава:
  • Комплексното разрешително;
  • “Плана за провеждане на спасителни и неотложни възстановителни работи при бедствия и аварии”, както и да е запознат с конкретните си задължения при възникване на аварийна ситуация и начините на действие при различните видове опасност;
  • Плана за експлоатация на депото;
  1. Участва в:
  • почистване и поддръжка на района на компостираща инсталация и района около нея, по нареждане на директора или упълномощено от него лице;
  • изготвяне на анализ за възможностите на технологичния процес за постигане на показателите за качеството на компоста;
  • изготвяне на предложения за повишаване на ефективността на процесите на компостиране;
  • спазва технологичния процес при работа на компостираща инсталация;
  1. При възникване на епидемиологична опасност организира обеззаразяване.
  2. Подготвя изходяща информация за резултатите, анализите, статистически данни за доклади и др.
  3. Подготвя предложения за доставка на необходимите материали и консумативи за експлоатация на лабораторията.
  4. Присъства на пробовземането от компостираща инсталация, съгласно зададените срокове.
  5. Уведомява Еколог-технолога и техническия ръководител за всеки случай на повреди, аварии и други, които създават опасност за неговото или на други хора здраве, а също така и за възникналите трудови злополуки.
  6. Да оказва съдействие за реализирането на всички мерки, свързани с осигуряване на безопасността и опазване на здравето на хората.
  7. Да спазва трудовата дисциплина, да идва редовно на работа, да не употребява алкохол по време на работа, да уплътнява работното си време.
  8. Почиства и поддържа повереното му лабораторно оборудване.
  9. Използване на специализирано работно облекло и лични предпазни средства при работа, съобразно действащото законодателство.
  10. Изпълнява и други задължения, възложени от директора или упълномощено от него лице.
  11. Замества при необходимост еколог-технолога на предприятието.

  ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ

  При изпълнение на своите задължения носи:

  - Отговорност за качеството на извършваната работа;

  • вземане на проби от компост;
  • фактическото провеждане на лабораторните тестове и анализи, както и за поддържане на съответните тестове;
  • резултатите от дейностите по експлоатацията на машините и съоръженията в компостираща инсталация и прилежащите към тях съоръжения;
  • за недопускане на замърсяване на околната среда;
  • спазването на работната дисциплина;

  Носи дисциплинарна отговорност за:

  • некоректно изпълнение на служебните си задължения;
  • нелоялност към работодателя, злоупотреба с неговото доверие и разпространяване на поверителни за него сведения, както и за опазване на доброто име предприятието и на Община Бургас;
  • разпространение пред трети лица на факти и сведения, отнасящи се за отделни юридически и физически лица, станали му известни при изпълнение на служебните задължения;
  • за управлението на ресурсите - законосъобразното и икономично изразходване на материали и консумативи;
  • непредприети мерки за предотвратяване на възникнали нарушения при неспазване на правилата по ЗБУТ, които създават опасност за дейността на предприятието;
  • недостатъчната и недостоверна информация по време на изпълнение на задълженията си и неспазване на предвидените срокове;
  • неспазването на трудовата дисциплина;

  - Материална отговорност във връзка с опазването на повереното му имущество;

  - Отговорност за техническото състояние на съоръженията и устройствата;

  - Отговорност за спазване правилата за безопасност на труда, противопожарна безопасност, техническите правила и норми;

  - Опазването на фирмена информация;

  Професионален опит: минимално 1 година трудов стаж по специалността или сходна специалност.

  Забелжка: Част от работата е на открито.

  Заплата 910 BGN (Бруто)

  Написана в Четвъртък, 22 Ноември 2018 11:05 в Обяви на ОП "Чистота Еко" Бургас Прочетена 201 пъти
 • Написана от
  Списък на неработещи Мобилни центрове на територията на Община Бургас

  Уведомяваме Ви, следното:

  1. Мобилен център № 2 ж.к. „Меден рудник” ,  срещу третата секция на бл.77, на     паркинга  -  няма да работи  на 13.11.2018 година..
  2. Мобилен център №18   ж.к. "Меден рудник" , на паркинга  срещу ОУ "Елин Пелин" -  няма да работи на 14.11.2018 година.
  3. Мобилен център № 9 ЦГЧ , зад бл.104, срещу защитеното жилище  -  няма да работи от 13.11.2018г. до 02.12.2018г. включително.
  Написана в Понеделник, 24 Септември 2018 12:04 в Обяви на ОП "Чистота Еко" Бургас Прочетена 949 пъти
 • Написана от
  Решение за старите гуми на вашия автомобил

  Във връзка с извършващата се в момента сезонна смяна на автомобилните гуми, Община Бургас отново напомня на собствениците на  лични МПС, че могат да предават абсолютно безплатно излезлите от употреба гуми (ИУГ) и в общинските Мобилни центрове за разделно събиране на отпадъци. 

  Списък с местоположението на Мобилните центрове може да намерите на адрес: http://chistotaeco.com/potr-menyu/kategorii/item/328-2017-11-21-10-39-48

  Написана в Сряда, 14 Ноември 2018 14:30 в Обяви на ОП "Чистота Еко" Бургас Прочетена 208 пъти
 • Написана от
  Проект „TexCycle“ за събиране и оползотворяване на ненужни дрехи и други текстилни материали с фокус върху повторната им употреба.
  Проект „TexCycle“ за събиране и оползотворяване на ненужни дрехи и други текстилни материали с фокус върху повторната им употреба.

  От 15 Септември Община Бургас, съвместно с „Евротекс“ ЕООД, стартира проект „TexCycle“ за събиране и оползотворяване на ненужни дрехи и други текстилни материали с фокус върху повторната употреба. Общината изгражда такава система, за да осигури на гражданите възможност да покажат своята екологична отговорност и да се освободят напълно безвъзмездно от своите ненужни дрехи в синхрон с добрите европейски практики.

  В изпълнение на проекта в гр. Бургас са позиционирани 19 бр. специализирани контейнера, които са разположени до мобилните центрове за разделно събиране. Местоположението на мобилните центрове за разделно събиране на отпадъци на територията на Община Бургас е посочено в сайта на ОП „Чистота Еко“.

  Контейнерите са ясно обозначени с надпис „ДРЕХИ И ОБУВКИ“. В тях могат да се поставят дрехи, обувки, чанти, колани и домашен текстил. Върху тях са написани инструкции за използването им и номер за връзка при необходимост от допълнителна информация. Контейнерите се обслужват напълно самостоятелно, като е препоръчително дрехите да са изпрани и да бъдат поставени в торби.

  0102

  Част от текстилните материали, събрани в контейнерите, се използват като памучни парцали за почистване в индустрията. Отпадъците, които не са годни за повторна употреба се предават за рециклиране или друго оползотворяване в специализирани инсталации. Част от материите – предимно пуловери и други плетива – се рециклират като вторични прежди, от които се произвеждат нови текстилни изделия.

  03

   

   

   

  Написана в Четвъртък, 13 Септември 2018 09:37 в Обяви на ОП "Чистота Еко" Бургас Прочетена 556 пъти

Участия на ОП "Чистота Еко" Бургас