burgas

Вход

Правилник за организацията и дейността на общинско предприятие „ЧИСТОТА ЕКО”

Приет с решение на Общински съвет-Бургас по т.16 от Протокол №42/28.10.2014 г.

I. Общи разпоредби

             Чл.1. Настоящият Правилник урежда дейността, специфичните правила и управлението на Общинско предприятие „Чистота еко”.

            Чл.2. (1) Общинското предприятие „Чистота еко” е специализирано звено на Община Бургас по смисъла на глава шеста, чл.51, ал.1 от Закона за общинската собственост.

            (2) Общинското предприятие „Чистота еко” няма статут на юридическо лице и осъществява дейността си от името на Община Бургас в рамките на предоставените му пълномощия.

            Чл.3. Общинското предприятие „Чистота еко” е второстепенен разпоредител с бюджетни средства и осъществява своята дейност на бюджетна издръжка при условията и реда на този правилник. Предприятието е със самостоятелна сметка в банката.

            Чл.4. Общинското предприятие „Чистота еко” се създава, преобразува и закрива с решение на Общински съвет – Бургас.

 

ІІ. Предмет на дейност

             Чл.5 Седалището и адреса на управление на предприятието е: гр.Бургас, ул. „Александровска” № 26.

            Чл.6. Общинското предприятие „Чистота еко” се създава за осъществяване на следните дейности:

- управление, експлоатация и поддържане на регионално депо „Братово-Запад“;

- разделно събиране на отпадъци от опаковки и други разделно събирани отпадъци;

- сепариране  и рециклиране на отпадъци;

- обезвреждане на неопасни отпадъци чрез депониране;

- компостиране на биоразградими отпадъци.

Чл.7 Общинското предприятие не може да разширява своя предмет на дейност, освен с Решение на Общински съвет – Бургас.

ІІІ. Структура и численост на общинското предприятие

    Чл.8. Организационно-управленската структура на предприятието е съгласно приложение 1.2, неразделна част от настоящия правилник. Численият състав е от 53 бройки.

ІV. Управление

          Чл.9. Общинското предприятие се ръководи и представлява от Директор.

          Чл.10. Кметът на Община Бургас назначава Директора на общинското предприятие.

            Чл.11. Директорът организира и управлява дейността на предприятието, съобразно действащото законодателство, решенията на Общински съвет – Бургас и заповедите на Кмета на Община Бургас.

            Чл.12. За осъществяването на своите правомощия, Директорът на общинското предприятие издава заповеди.

            Чл.13. Директорът назначава, преназначава и освобождава работниците и служителите на общинското предприятие и урежда трудовите правоотношения с тях, съгласно Кодекса на труда.

            Чл.14. При осъществяване на дейността на общинското предприятие Директорът:

      1)организира цялостната дейност на предприятието;

     2)управлява предоставеното общинско имущество ефективно и с грижа на добър стопанин;

      3)разработва краткосрочни и дългосрочни програми за развитие на предприятието и работи по тяхното изпълнение след утвърждаване от Кмета на Общината;

      4)представлява предприятието пред държавните и общински органи и институции, пред съдебните органи, пред банките, пред физически и юридически лица;

      5)организира контрола върху финансово-счетоводната дисциплина и ефективното използване на финансовите и материални активи;

      6)изготвя длъжностно разписание и го представя за утвърждаване от кмета на Община Бургас;

      7)дава отчет за дейността на предприятието и за своята дейност пред Кмета на Община Бургас;

      8)организира изготвянето, актуализирането и представянето на проект на бюджетна сметка за съответната година (прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи за дейността му, за разходите, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с активи – общинска собственост) пред Дирекция „Бюджет и финанси”, с копие до Дирекция „Икономика и стопански дейности”.

V.Финансиране на предприятието

Чл.15. Дейността на общинското предприятие „Чистота еко” се финансира от бюджета на Община Бургас, местни дейности по пълна бюджетна класификация за текущата бюджетна година. Същото е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити.

Чл.16. Периодичният контрол по изпълнение на утвърдения бюджет се осъществява от съответната финансова дирекция при Община Бургас.

Чл.17. Цялостният контрол по изпълнение дейността на общинското предприятие „Чистота еко”  се осъществява от Кмета на Община Бургас или упълномощен със заповед на Кмета на Община Бургас заместник-кмет.

Чл.18. Общинското предприятие осъществява счетоводната си дейност съгласно изискванията на Закона за счетоводството и утвърдената счетоводна политика на Община Бургас. Предприятието води отделна аналитична отчетност за приходите си и извършваната дейност.

Чл.19. Годишните брутни приходи на предприятието се установяват въз основа на годишен счетоводен отчет.

Чл.20. Разходите на предприятието са в рамките на утвърдения годишен бюджетен кредит.

Чл.21. Предприятието реализира финансови средства от дейността си, които подлежат на внасяне изцяло в приход на общинския бюджет.

 VІ.Материална база

       Чл.22. Общинско предприятие „Чистота еко” извършва дейността си с предоставеното му за управление общинското имущество, с решение на Общински съвет – Бургас, съгласно приложение № 1.3.

 VІІ.Заключителни разпоредби

         §1.Този правилник се приема на основание чл.52, ал.3 от Закона за общинската собственост.

        §2.За неуредените с този правилник случаи се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България и актовете на органите местно самоуправление на Община Бургас.

       Настоящият правилник е приет с Решение  на Общински съвет – Бургас по т.16 от проведеното на 28.10.2014 г. 42-ро заседание на Общински съвет-Бургас и влиза в сила от датата на приемането му.

Приложение 1.2

Персонал

Общо за площадката

1

Директор

1 инженер (техническа или строителна специалност), опит в управление на отпадъци, околна среда, общинска администрация, правни въпроси
2. Гл. четоводител 1 Висше икономическо образование вътрешно фирмено счетоводство, финансови въпроси свързани с инвестиции и доставки, данъчни аспекти
3 Техн.ръководител 1 инженер (строителна или техническа специалност), опит – допълващ опита на директора
4 Технически сътрудник: 1 специалист, опит в поддържане на документация, човешки ресурси, охрана на труда
5 Снабдител: 1 специалист, опит в осигуряване на материали за експлоатация на обекта
6 Счетоводител/касиер: 1 средно икономическо образование, определяне такси за депониране;
7 Контрольори: 4 средно образование, контрол и отчестост на постъпващите отпадъци и напускащите автомобили и материали
8 Еколог/технолог 1 висше екологично образование, опит в управление на отпадъците, по пречистване на отпадъчни води, екологичен мониторинг, поддържане на екологична база данни, квалификация и обучение на персонала
9 Лаборант: 1 средно специално образование, лабораторни изследвания на отпадъци и газове
10 Механик: 1 средно техническо образование, опит в поддържането на инсталации за третиране на отпадъчни води
11 Автоводачи: 2 свидетелство за управление категория СЕ, опит с автомобили, като автоцистерна с помпа, автометачка, автокран, самосвал, контейнеровоз;
12 Автомонтьор: 1 средно специално образование, опит в работа със специализирана строително-транспортна и транспортна техника;
13 Ел.монтьор: 1 средно техническо образование, опит в поддръжка на сградни и площадкови инсталации;
14 Стр.техник: 1 средно специално образование – строителен техник, опит в поддържане на сграден фонд и площадкова инфраструктура;
15 Общи работници: 3 поддържане чистота, поддържане зелени площи, поддържане на инфраструктура;
  Общо: 20  

*Денонощната охрана на обекта се предвижда да бъде възложена на специализирана фирма

Съоръжение за възстановяване на материали (предварително третиране на отпадъците)       

1 Оператор на специализирана техника 2 средно техническо образование, обслужване на специализирана техника (мотокар, челен товарач);
2 Оператор на конвейер 16 Най-малко основно образование
3 Общ работник 1 Не се изисква по образование
  Общо: 19  

Съоръжение за компостиране на зелени отпадъци (предварително третиране на отпадъци

1 Оператор на специализирана техника 1 средно техническо образование, обслужване на специализирана техника (устройство за обръщане на компостните купчини, челен товарач)
2 Общ работник 1 Не се изисква образование
  Общо: 2  

Третиране на строителни и едрогабаритни отпадъци

1 Оператор на специализирана техника 2 лиценз за опериране със тежка специализирана техника (трошачка, дробилка, челен товарач, самосвал)
2 Общ работник 1 Не се изисква по образование
  Общо: 3  

Клетка за депониране на битови отпадъци

1 Оператор на специализирана техника 4 лиценз за опериране с тежка специализирана техника (компактор, булдозер, челен товарач, автокран, самосвал)
  Общо: 4  

Площадка за временно съхранение на опасни и други отпадъци (Екопарк)

1 Контрольор 1 средно специално образование, опит в работа с химикали и опасни отпадъци
2 Оператор 1 средно техническо образование, с опит в разкомплектоване на електрическо и електронно оборудване
3 Оператор 1 лиценз за работа със специализирана техника за вътрешноцехов транспорт (мотокар с виличен повдигач и челен товарач)
  Общ работник 1 Не се изисква по образование
  Общо: 4  

 

Приложение 1.3

Регионално депо „Братово – запад“ е комплексен обект, включващ различни инсталации за третиране на отпадъците:

 • Депо за отпадъци – Клетка 1 с капацитет 400 000тона;
 • сепарираща инсталация с капацитет 80 000 -100 000 т/год. смесени битови отпадъци;
 • Компостираща инсталация с капацитет 13 000 т/год. разделно събрани зелени и градински отпадъци;
 • Инсталация за третиране на изпусканите от компостирането интензивно миришещи вещества – биофилтър;
 • Площадка за трошачка за едрогабаритни отпадъци;
 • Площадка за трошачка за строителни отпадъци, разделяни на фракции;
 • Работилница с автомивка и гаражи;
 • Контролно – пропускателен пункт;
 • Административно битова сграда;
 • Дизелова колонка и резервоар за дизелово гориво;
 • Локална пречиствателна станция за отпадни води;
 • Сграда за временно съхранение на опасни отпадъци, вкл. помещение за ИУЕЕ;
 • Екопарк с контейнери, където всеки от населението ще има възможност да си остави събрани разделно в домакинствата отпадъци;
 • Площадка за събиране и временно съхранение на гуми;
 • Съответните площадкови мрежи и съоръжения за безпроблемна работа на комплекса от съоръжения.

Приложение 1.3

  Кратко описание на доставките Единица Коли-чество  
  Машини за обслужване на депонирането      
  Компактор, min. 200 kW Бр. 1  
  Верижен булдозер, min. 138 kW Бр. 1  
  Колесен челен товарач, мин. 160 kW Бр. 1  
  Колесен челен товарач, min. 70 kW с кофа и вилица Бр. 1  
  Колесен багер товарач, min. 60 kW комплексне с хидравличен чук Бр. 1  
  Колесен телескопичен товарач с щипка и кофа за дървесните отпадъци min. 70 kW с хидлавлична връзка за ремарке бр. 1  
  Мини челен товарач за пробутване на раздел. фракции към балиращата система бр. 1  
  Оборудване за обслужване на площадката      
  Мащини обслужващи инсталацията за компостиране      
  Високоскоростен мобилен раздробител/шредер с мощност min 235 kW с дистанционно радиокомандване Бр. 1  
  Устройство за обръщане на компост във формата на пирамида Бр. 1  
  Мобилно барабанно сито за компост мин. 30 kW с дистанционно радиоуправление, със сленяеми сита 10 х 10мм 1комплект 25 х25мм 1комплект LS 1  
   
   
  Авариен дизелов електро-генератор Бр. 1
  Станция за гориво с резервоар и колонка Бр. 1
  Оборудване за измиване на контейнери LS 1
  Оборудване за измиване на машини и автомобили LS 1
   
  Трошачка за строителни отпадъци със спомагателни устройства Бр. 1
  Раздробител за едрогабаритни отпадъци Бр. 1
  Превозни средства    
  Контейровоз-мултилифт /към тази позиция се включват и мултилифт и контейнерите/ Бр. 1
  Двуосно ремарке с тристранно разтоварване. Бр. 1
  Електрокар Бр. 1
  Камион самосвал, мин. 300 kW Бр. 2
  Автомобил за пасажери и товари до 3.5 т Бр. 1
  Автомобилна цистерна 10 м3 за изпомпване на канални води Бр. 1
  Мотокар с виличен повдигач Бр. 1
  Многофункционален автомобил с обордуване за почистване и поддържане на пътя Бр. 1
  Малко оборудване    
  Радиостанция с 16 поста Бр. 1
  Лаборатория (Анализ води и отпадъци) Бр. 1
  Оборудване за РМР, съоръжения, инструменти, котейнери LS 1
  Контролно измервателни уреди LS 1
  Телфер Бр. 1
  Контейнери мултилифт за обслужване на сепариращата инсталация с размери 5м х 2.4м х 1.7м = 20.4 м3 бр. 4
  Контейнери мултилифт за обслужване на сепариращата инсталация бр. 5
  Контейнерен парк LS  

Председател на Общински съвет – Бургас:

/Костантин Луков/

Секретар на Община – Бургас:

/Божидар Кънчев

Последно променена вПонеделник, 15 Август 2016 08:44

Обяви на ОП "Чистота Еко" Бургас

 • Написана от
  Местоположение на мобилни центрове за разделно събиране

  Местоположение на мобилни центрове за разделно събиране  на територията на Община Бургас

    За ж.к. Меден рудник
  1 МЦ1 ж.к. "Меден рудник" , зона Б , кв.24 – срещу бл.69, влизане от ул. Въстаническа от дясно, срещу битака
  2 МЦ2 ж.к. "Меден рудник" , зона В , кв.34 – срещу третата секция на бл.77, на паркинга
  3 МЦ3 ж.к. "Меден рудник" , зона А , кв.16 – между бл.38 и 34, пред тото пункта, срещу Лидъл
  4 МЦ4 ж.к. "Меден рудник" , зона Б , кв.22а – срещу спортна площадка до бл.449
  5 МЦ5 ж.к. "Меден рудник" , зона Б , кв.37 – между 84 и 85 бл.
  6 МЦ18 ж.к. "Меден рудник" , зона А на паркинга срещу ОУ "Елин Пелин" 
    За ж.к. Лазур
  7 МЦ6 ж.к. "Лазур", кв.26 – до трафопоста до бл.41
  8 МЦ19 ж.к. "Лазур" до бл. 1. 
    За ж.к. Зорница
  9 МЦ13 ж. к. "Зорница" на гърба на спортна зала „Бойчо Брънзов", с/у бл.38
  10 МЦ15 ж.к. "Зорница" до подлеза срещу бл. 20
    За ж.к. Изгрев
  11 МЦ7 ж.к. "Изгрев", кв.18 – между бл.66/65
  12 МЦ16 ж.к. "Изгрев" срещу бл. 32 до трафопоста
    За ж-к. Славейков
  13 МЦ8 ж-к. "Славейков" срещу бл.36
  14 МЦ17 ж.к. "Славейков" срещу блок 14
    За ж.к. Братя Миладинови
  15 МЦ11 ж.к. "Братя Миладинови" , кв.23- зад бл. На Трапезица, зад бл.56
  16 МЦ12 ж.к. "Братя Миладинови" между училище Васил Априлови бл. Народен юмрук
    За ж.к Възраждане
  17  МЦ10 кв.38 , срещу хотел Вега, в края на Фердинандова до Мария Луиза
    За ЦГЧ
  18 МЦ9 ЦГЧ , кв. 172 – зад бл.104, срещу защитеното жилище
    За кв. Сарафово
  19 МЦ14 кв. Сарафово - кв.42 кръстовище ул. "Ангел Димитров" и ул. "Ремсова" до трафопоста
     
   

  Работно време:  Вторник - Събота

  09:30ч. - 18:00ч.    Обедна почивка: 12:00ч. - 12:30ч.

  Написана в Вторник, 21 Ноември 2017 12:39 в Обяви на ОП "Чистота Еко" Бургас Прочетена 10815 пъти
 • Написана от
  Празнично работно време депо Братово

  24.12.2019г. - до 12:00ч.

  31.12.2019г. -до 12:00ч.

  01.01.2020г. - от 9:30ч. до 15:30ч.

  Написана в Сряда, 11 Декември 2019 10:52 в Обяви на ОП "Чистота Еко" Бургас Прочетена 2023 пъти
 • Написана от
  Стартира кампанията по безплатно раздаване на 5 литра пакетиран, висококачествен компост

  Община Бургас

  Уведомява:

  Стартира кампанията по безплатно раздаване на 5 литра пакетиран, висококачествен компост, произведен от ОП „Чистота ЕКО“, срещу представен платежен документ за всеки отделен имот, за който до 30.04.2019 г. сте заплатили пълния размер на дължимите данък сгради и такса битови отпадъци.

   Кампанията по раздаване на компост ще продължи до 31.12.2019г.

  Написана в Четвъртък, 28 Март 2019 09:29 в Обяви на ОП "Чистота Еко" Бургас Прочетена 5259 пъти
 • Написана от
  Обява

  На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, община Бургас, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за ''Увеличаване на проектния капацитет на Клетка №1 на инсталация, попадаща в т. 5.4 от Приложение №4 към ЗООС "Регионално предприятие за управление на отпадъците, обслужващо общините Камено,Бургас,Айтос,Карнобат,Несебър,Поморие,Руен,Средец,Сунгурларе"

  Лице за контакти: инж. Стефан Калчев - Директор на Общинско предприятие "Чистота еко" тел:0889290143

  Написана в Сряда, 20 Февруари 2019 13:27 в Обяви на ОП "Чистота Еко" Бургас Прочетена 5193 пъти
 • Написана от
  Списък с наградените участници от кампания за отчитане и въвеждане на количествата разделно предадени от гражданите отпадъци-2018г.“

  През 2018 година Община Бургас и ОП „Чистота Еко“, стартираха „Кампания за отчитане и въвеждане на количествата разделно предадени от гражданите отпадъци“ в обособените 19 бр. мобилни центрове. Инициативата се проведе в периода 28.04.2018г. -31.12.2018 г., в резултат бяха събрани 106 тона отпадъци, разделени в 36 основни групи. Участниците в кампанията събрали над 1000 точки, ще получат 10 литра пакетиран компост, като на всеки 500 точки над 1000 ще получат допълнително 5л. компост.

  За да получите наградата си - безплатен компост, трябва просто да посетите един от посочените по долу центрове и срещу лична карта да удостоверите самоличноста си.

  Кампания за отчитане и въвеждане на количествата разделно предадени от гражданите отпадъци“ в обособените 19 бр. мобилни центрове продължава и през 2019 г., като в края на годината отново събралите най-много точки през периода 01.01.2019г. – 31.12.2019г.отново ще получат награди.

  Компостът ще се раздава всяка седмица от вторник до събота, в периода 16-и февруари - 15-и март 2019 г., от 10.00 -12.00 и от 12.30 - 18.00 часа, във мобилни центрове за разделно събиране на отпадъците от домакинства, разположен на територията на град Бургас разположени:

   

  Местоположение на мобилни центрове за разделно събиране на територията на Община Бургас

  За ж.к. Меден рудник

   

  МЦ1 ж.к. "Меден рудник", зона Б, кв.24 – срещу бл.69, влизане от ул. Въстаническа от дясно, срещу битака

   

  МЦ2 ж.к. "Меден рудник", зона В, кв.34 – срещу третата секция на бл.77, на паркинга

   

  МЦ3 ж.к. "Меден рудник", зона А , кв.16 – между бл.38 и 34, пред тото пункта, срещу Лидъл

   

  МЦ5 ж.к. "Меден рудник", зона Б , кв.37 – между 84 и 85 бл.

   

  МЦ18 ж.к. "Меден рудник", зона А на паркинга срещу ОУ "Елин Пелин" 

  За ж.к. Лазур

   

  МЦ6 ж.к. "Лазур", кв.26 – до трафопоста до бл.41

   

  МЦ19 ж.к. "Лазур" до бл. 1.

   

  За ж.к. Зорница

   

  МЦ13 ж. к. "Зорница" на гърба на спортна зала „Бойчо Брънзов", с/у бл.38

   

  МЦ15 ж.к. "Зорница" до подлеза срещу бл. 20

  За ж.к. Изгрев

   

  МЦ7 ж.к. "Изгрев", кв.18 – между бл.66/65

   

  МЦ16 ж.к. "Изгрев" срещу бл. 32 до трафопоста

  За ж-к. Славейков

   

  МЦ17 ж.к. "Славейков" между ПТТС 8005 и бл. 8

  За ж.к. Братя Миладинови

   

  МЦ11 ж.к. "Братя Миладинови", кв.23- зад бл. На Трапезица, зад бл.56

   

  МЦ12 ж.к. "Братя Миладинови" между училище Васил Априлови бл. Народен юмрук

   

  За ж.к Възраждане

   

  МЦ10 кв.38, срещу хотел Вега, в края на Фердинандова до Мария Луиза

   

  За ЦГЧ

   

  МЦ9 ЦГЧ, кв. 172 – зад бл.104, срещу защитеното жилище

  За кв. Сарафово

   

  МЦ14 кв. Сарафово - кв.42 кръстовище ул. "Ангел Димитров" и ул. "Ремсова" до трафопоста

  Списък с наградените участници:

  Номер

  Име

  Фамилия

  Точки

  Компост 5л.

  2636

  Пролетина

  Халачева

  4338

  8 бр.

  3747

  Венко

  Велев

  4209

  8 бр.

  3523

  Стефан

  Кожухаров

  3766

  7 бр.

  125

  Мария

  Николова

  3479

  6 бр.

  2921

  Недко

  Пеев

  3447

  6 бр.

  3772

  Димо

  Минчев

  3008

  6 бр.

  3149

  Ангел

  Ройдев

  2934

  5 бр.

  3683

  Новак

  Новаков

  2884

  5 бр.

  4638

  Иво

  Христов

  2819

  5 бр.

  3522

  Атанаска

  Георгиева

  2727

  5 бр.

  4394

  Георги

  Чернев

  2700

  5 бр.

  2633

  Мария

  Дишкова

  2644

  5 бр.

  2524

  Милен

  Попов

  2603

  5 бр.

  3124

  Славчо

  Стоянов

  2587

  5 бр.

  2341

  Донка

  Петкова

  2494

  4 бр.

  4253

  Бончо

  Чавдаров

  2489

  4 бр.

  3877

  Станимир

  Минков

  2463

  4 бр.

  2843

  Венелин

  Костадинов

  2447

  4 бр.

  1903

  Нина

  Цалова

  2415

  4 бр.

  3829

  Иван

  Тенев

  2361

  4 бр.

  2354

  Радка

  Царева

  2342

  4 бр.

  3259

  Елка

  Тонева

  2254

  4 бр.

  2780

  Севделин

  Виденов

  2243

  4 бр.

  4268

  Георги

  Стойчев

  2242

  4 бр.

  2727

  Десислава

  Биволарова

  2224

  4 бр.

  3951

  Малинка

  Минева

  2223

  4 бр.

  578

  Михаела

  Рунчева

  2147

  4 бр.

  3317

  Галя

  Неделчева

  2130

  4 бр.

  3269

  Наталия

  Раевска

  2103

  4 бр.

  4739

  Йордан

  Йорданов

  2085

  4 бр.

  2905

  Иван

  Сякулов

  2076

  4 бр.

  355

  Георги

  Янев

  2061

  4 бр.

  359

  Светлана

  Кенова

  2036

  4 бр.

  937

  Денка

  Желязкова

  2012

  4 бр.

  271

  Вичо

  Халваджиев

  2004

  4 бр.

  4594

  Мариана

  Ганева

  1933

  3 бр.

  3242

  Йорданка

  атанасова

  1844

  3 бр.

  3849

  Костадинка

  Петрова

  1779

  3 бр.

  3690

  Станимир

  Русев

  1766

  3 бр.

  1235

  Добринка

  Вълков

  1759

  3 бр.

  577

  Цветка

  Колева

  1756

  3 бр.

  3278

  Красимира

  димитрова

  1750

  3 бр.

  4107

  Димитринка

  Стоянова

  1736

  3 бр.

  3984

  Нели

  Стефанова

  1717

  3 бр.

  3273

  Нели

  Доброджалиева

  1710

  3 бр.

  4312

  Желязко

  Стоянов

  1708

  3 бр.

  3405

  Паскал

  Стефанов

  1634

  3 бр.

  3706

  Петя

  Митева

  1622

  3 бр.

  3844

  Денис

  Николов

  1593

  3 бр.

  68

  Светлана

  Гайдаджиева

  1568

  3 бр.

  3727

  Станислава

  Василева

  1568

  3 бр.

  4181

  Анета

  Сотирова

  1564

  3 бр.

  3007

  Никола

  Чанев

  1536

  3 бр.

  3995

  Златина

  Колева

  1492

  2 бр.

  3497

  Елена

  Димитрова

  1449

  2 бр.

  3406

  Мариян

  Йонов

  1429

  2 бр.

  3301

  Лилия

  Симеонова

  1421

  2 бр.

  254

  Радка

  Тотева

  1417

  2 бр.

  2968

  Николинка

  Миндова

  1415

  2 бр.

  4370

  Еленка

  Чавдарова

  1406

  2 бр.

  3347

  Христо

  Томов

  1400

  2 бр.

  3466

  Стоян

  Димитров

  1388

  2 бр.

  3195

  Димитър

  Пачев

  1344

  2 бр.

  1088

  Стоян

  Стоянов

  1332

  2 бр.

  2310

  Нина

  Тодорова-Христова

  1319

  2 бр.

  3662

  Трендафил

  Витанов

  1287

  2 бр.

  4193

  Мая

  Станчева

  1284

  2 бр.

  3832

  Мара

  Камиларова

  1277

  2 бр.

  3161

  Стефка

  Кунева

  1259

  2 бр.

  2409

  Николай

  Михайлов

  1255

  2 бр.

  2311

  Венелин

  Венев

  1245

  2 бр.

  3265

  Пламен

  Петров

  1226

  2 бр.

  3083

  Нина

  Ангелова

  1210

  2 бр.

  2632

  Радостина

  Георгиева

  1204

  2 бр.

  3082

  Росица

  Нецова

  1199

  2 бр.

  2393

  Георги

  Георгиев

  1198

  2 бр.

  232

  Мария

  Джембекова

  1174

  2 бр.

  3782

  Петко

  Памукчийски

  1165

  2 бр.

  3985

  Найден

  Христов

  1156

  2 бр.

  2827

  Стоян

  Иванов

  1129

  2 бр.

  2329

  Магдалена

  Манолава

  1105

  2 бр.

  4053

  Иванка

  Димитрова

  1099

  2 бр.

  2969

  Росен

  Грозданов

  1098

  2 бр.

  3644

  Георги

  Димов

  1098

  2 бр.

  3804

  Невена

  Парашкевова

  1095

  2 бр.

  3808

  Мирка

  Койчева

  1088

  2 бр.

  1180

  Колю

  Михов

  1087

  2 бр.

  2912

  Николина

  Иванова

  1082

  2 бр.

  2923

  Жечка

  Гутова

  1080

  2 бр.

  3784

  Мима

  Великова

  1065

  2 бр.

  3754

  Георги

  Радилов

  1051

  2 бр.

  2046

  Александър

  Финев

  1042

  2 бр.

  3896

  Димитринка

  Николова

  1037

  2 бр.

  4487

  Габриела

  Дойчева

  1034

  2 бр.

  2891

  Даниела

  Янкова

  1031

  2 бр.

  3773

  Иван

  Стефанов

  1027

  2 бр.

  3694

  Иван

  Тодоров

  1007

  2 бр.

  3348

  Василка

  Николова

  1006

  2 бр.

  4756

  Сотир

  Христов

  1005

  2 бр.

  От 01.04.2019г. до 31.12.2019г за всеки отделен имот, за който до 30.04.2019 г, сте заплатили пълния размер на дължимите данък сгради и такса битови отпадъци може да получите безплатно 5 литра пакетиран, висококачествен компост, произведен от ОП „Чистота Еко“, срещу представен платежен документ.

  Написана в Петък, 15 Февруари 2019 08:40 в Обяви на ОП "Чистота Еко" Бургас Прочетена 5373 пъти

Участия на ОП "Чистота Еко" Бургас