burgas

Вход

ОП Чистота Еко

Неработещи мобилни центрове Септември 2019г

МЦ15 ж.к. "Зорница" до подлеза срещу бл. 20 - няма да работи от 11.09.19г до 13.09.19г. включително.

МЦ1 ж.к. "Меден рудник" , зона Б , кв.24 – срещу бл.69, влизане от ул. Въстаническа от дясно, срещу битака - няма да работи от 11.09.19г до 20.09.19г. включително.

МЦ5 ж.к. "Меден рудник" , зона Б , кв.37 – между 84 и 85 бл.-няма да работи от 09.09.19г до 12.09.19г. включително.

МЦ8 ж-к. "Славейков" срещу бл.36-няма да работи от 09.09.19г до 14.09.19г. включително.

МЦ3 ж.к. "Меден рудник" , зона А , кв.16 – между бл.38 и 34, пред тото пункта, срещу Лидъл-няма да работи от 12.09.19г до 30.09.19г. включително.

Неработещи мобилни центрове Август 2019г

МЦ4 ж.к. "Меден рудник" , зона Б , кв.22а – срещу спортна площадка до бл.449-няма да работи от 13.08.19г до 17.08.19г. включително.

МЦ17 ж.к. "Славейков" между ПТТС 8005 и бл. 8-няма да работи от 20.08.19г до 26.08.19г. включително.

 МЦ7 ж.к. "Изгрев", кв.18 – между бл.66/65-няма да работи от 22.08.19г до 24.08.19г. включително.

Политика за поверителност

КОИ СМЕ НИЕ

Предмет на дейност на общинското предприятие „Чистота еко” :

 • управление, експлоатация и поддържане на регионално депо „Братово-Запад“;

 • разделно събиране на отпадъци от опаковки и други разделно събирани отпадъци;

 • сепариране и рециклиране на отпадъци;

 • обезвреждане на неопасни отпадъци чрез депониране;

 • компостиране на биоразградими отпадъци.

Седалището и адреса на управление на предприятието е: гр.Бургас, ул. „Александровска” № 26.

КАКВИ ВИДОВЕ ДАННИ СЪБИРАМЕ ЗА ВАС

 1. В зависимост дали сте клиент, потребител, доставчик, бизнес партньор и т.н., и как взаимодействате с нас – лично, по интернет, телефон и т.н., може да обработваме различни данни за Вас –  

 • когато купувате или използвате нашите продукти и услуги;

 • предоставяте ни Ваши стоки и услуги;

 • свързвате се с нашите отдели за обслужване на клиентите;

 • когато участвате в наши събития, промоции или проучвания;

 • взаимодействате с нас по други начини. 

 1. Категориите данни, които е възможно да събираме от информацията, която ни предоставяте пряко, са следните:

Категории данни

Примери за видове данни

Лични данни за идентификация

= име, ЕГН, адрес, данни от лична карта, документ за собственост или договор за наем на обекта за охрана;

Данни с информация за контакт

= имейл, телефонен номер, адрес, държава;

Информация за вход в профила

= ID за вход, парола и други кодове за сигурност;

Изображения и/или видеоклипове, от които може да бъдете идентифицирани

= снимки, качени в профили на „ОП Чистота еко“ или предоставени по друг начин;

Всяка друга информация, която решите доброволно да споделите с ОП Чистота еко или нейните свързани лица

= отзиви, мнения, оценки, коментари, качени файлове, интереси, др. информация.

От съображения за сигурност при посещения в нашите офиси може да записваме Ваши данни чрез видео или друго електронно, дигитално или безжично устройство или система за наблюдение (например система за видеонаблюдение).

КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ

Възможно е да използваме Вашите данни по различни законни причини и с различни бизнес цели.

Декларираме, че личните данни, които събираме, ще бъдат използвани единствено за следните цели:

Цели

Примери

Частна охранителна дейност

Сигурност, охрана и защита на лица и имущество.

Сключване или изпълнение на договори

Продажби, фактуриране, експедиция на продукти или услуги, регистриране в мобилни приложения или уебсайтове, гаранционен срок, сервизни съобщения.

Сигурност и защита на нашите интереси/ активи

Внедряване и поддръжка на технически и организационни мерки за сигурност, провеждане на вътрешни одити и разследвания, извършване на оценки при проверка за конфликт на интереси.

Спазване на законови задължения

Разкриване на данни пред държавни или надзорни институции, удръжки за данъци и социални осигуровки, задължения за счетоводство и отчетност, одити за проверка спазването на разпоредби, спазване на изискванията при инспекции от държавни органи и други искания от страна на държавни или публични власти, спазване на др. законови процедури като призовки, законни права и средства за правна защита и управление на вътрешни оплаквания или претенции.

Защита при правни искове

Установяване, упражняване или защита срещу правни искове, на които сме или може да бъдем обект.

Гарантираме, че информацията, която събираме и използваме, е належаща и не е с цел навлизане в личното ви пространство.

Ако поискаме да ни предоставите Ваши данни, но Вие изберете да не го направите, няма да можем да Ви предоставим пълната функционалност на нашите услуги, системи и приложения. Възможно е и да не можем да отговорим на евентуални Ваши искания.

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ/ ОБРАБОТВАНЕ НА ВАШИТЕ ДАННИ

Обработването на Вашите данни е на различни правни основания, като:

 • Вашето съгласие (само когато се изисква или е разрешено съгласно закона). В този случай Вие можете да оттеглите съгласието си във всеки един момент;

 • Необходимост от установяване на договорно отношение с Вас или с цел изпълнение на наши задължения по силата на сключен договор;

 • Необходимост от спазване на законови задължения и за установяване на права при защита от правни искове;

 • Необходимост да следваме наши законни интереси, включително за:

 • осигуряване защитата на нашите мрежи и информация;

 • администриране и провеждане на дейността в рамките на „ОП Чистота еко“;

 • предотвратяване или разследване на предполагаеми или действителни нарушения на законодателството, нарушения на договори с бизнес клиенти или други политики на „ОП Чистота еко“

 • Необходимост да отговорим на Ваши искания;

 • Необходимост да защитим жизненоважни интереси на определено лице/а;

 • Всяко друго законово основание, разрешено съгласно българските закони.

КАК ЗАЩИТАВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Дружеството е установило структури и отговорни лица по предотвратяване на злоупотреби и пробиви в сигурността, и е определило Длъжностно лице за защита на данните, с оглед подпомагане на процесите по опазване и обезпечаване сигурността на Вашите данни.

С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и други.

КОЛКО ВРЕМЕ СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ

Съхраняваме Вашите данни толкова време, колкото е необходимо за постигане на целите, за които са събрани (вижте раздела „Как използваме Вашите данни?“ по-горе). Обърнете внимание, че в определени случаи по закон може да се изисква или разрешава по-продължително съхранение. Използваните критерии за определяне на сроковете за съхранение включват:

 • За колко време са необходими Вашите данни, за да Ви предоставяме нашите услуги, или да осъществяваме нашата дейност;

 • Имаме ли законово, договорно или др. подобно задължение да съхраняваме  Вашите данни, като закони за задължително съхраняване на данни (например Закона за частната охранителна дейност), нареждания от държавни органи за запазване на данни, свързани с разследване, или данни, които трябва да се съхраняват за целите на съдебни спорове.

ПРЕДАВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ДЪРЖАВА ИЗВЪН ЕС ИЛИ НА

МЕЖДУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЯ

Ние няма да продаваме Вашите данни на трети страни, нито ще ги предаваме с цел придобиване на някаква облага„ОП Чистота еко“ може да предаде Вашите лични данни на поддоставчици на услуги, които са сключили договор с нас.

Всички трети страни, които може да получат данните Ви, са задължени да ги пазят по сигурен начин и да ги използват само за изпълнение на поетите пред нас задължения. Когато вече не се нуждаят от данните, те ще разполагат с подробни инструкции за тяхното унищожаване, в съответствие с изградените в „ОП Чистота еко“ процедури.

При намерение да предадем специални (чувствителни) лични данни на трета страна, това ще направим едва след Вашето съгласие (изключение ще има само ако по закон сме задължени да направим друго).

Получатели на Вашите данни могат да бъдат и държавни органи на власт, на които трява да ги предоставяме по конкретни и ясни законови задължения.

КАК ОБЕЗПЕЧАВАМЕ СИГУРНОСТТА НА ВАШИТЕ ДАННИ

За да защитим Вашите данни ще вземем необходимите мерки в съответствие с действащите разпоредби и закони за защита и сигурност на личните данни. Ще изискваме от нашите доставчици на услуги да прилагат необходимите мерки за защита и сигурност на Вашите данни. В зависимост от актуалността, разходите за прилагане и естеството на данните, които следва да бъдат защитени, ние сме внедрили технически и организационни мерки, за да предотвратим рискове като унищожаване, загуба, изменение, неразрешено оповестяване или достъп до Вашите данни.

КАКВИ СА ВАШИТЕ ОТГОВОРНОСТИ

Трябва да Ви напомним, че е Ваша отговорността да осигурите точност, пълнота и актуалност на данните, които ни предоставяте. В случай, че споделяте с нас данни на други лица, Вие носите отговорност за събирането на тези данни в съответствие с местните законови изисквания. Необходимо е да уведомите лицата, чиито данни ни предоставяте, относно съдържанието на настоящото Уведомление и да получите тяхното съгласие.

ВАШИТЕ ПРАВА КАТО СУБЕКТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 1. Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните Ви данни, Вие (според терминологията на закона - субект на данните) имате следните права:

 • да поискате от „ОП Чистота еко“ копие от Вашите лични данни и право на достъп по всяко време до тях;

 • да поискате от „ОП Чистота еко“ личните си данни във вид, удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим;

 • да поискате от „ОП Чистота еко“ да коригира без забавяне неточните Ви лични данни, както и данните, които вече не са актуални;

 • да поискате от „ОП Чистота еко“ личните Ви данни да бъдат изтрити без забавяне при наличието на някое от следните основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;

 • когато сте оттеглили своето съгласие;

 • когато сте възразили срещу обработването,

 • когато обработването е незаконосъобразно;

 • когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на EС или на държава членка, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни;

 • когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

 • Можем да откажем да заличим личните Ви данни по следните причини:

 • при упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;

 • за спазване на законово задължение от наша страна или за изпълнението на задача от обществен интерес;

 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;

 • за целите на архивирането в обществен интерес – за научни или исторически изследвания или за статистически цели, доколкото съществува вероятност заличаването да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване;

 • за установяване, упражняване или защита на правни претенции.

 • имате право да поискате от „ОП Чистота еко“ да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай те ще бъдат съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, задължително мотивиран със законосъобразна причина;

 • имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до администратора;

 • имате право да възразите срещу определени видове обработка, като директен маркетинг например (непоискани рекламни съобщения);

 • имате право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително профилиране;

 • имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране;

 • при нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от настоящото уведомление, ще изискаме Вашето предварително съгласие за новата обработка.

 1. Право на жалба до надзорния орган.

Имате право да подадете жалба до компетентния за това надзорен орган – Комисията за защита на личните данни, на адрес гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните Ви данни чрез „ОП Чистота еко“, можете да го направите на посочените данни за контакт на „ОП Чистота еко“ или директно на Длъжностното лице по защита на данните.

КОГА И КАК ПОЛУЧАВАТЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ,

С КОИТО РАЗПОЛАГАМЕ И ОБРАБОТВАМЕ

При Ваше искане „ОП Чистота еко“ е длъжен да Ви отговори каква информация съхраняваме за Вас и как се обработва.

 • Можете да поискате следната информация:

 • данни за контакт с организацията, която обработва или от името на която се обработват Вашите данни;

 • данни за контакт с Длъжностното лице по защита на данните;

 • целите на обработването;

 • правното основание за обработката;

 • съответните категории лични данни, които се обработват;

 • получателите или категориите получатели, пред които са, или ще бъдат разкрити данните;

 • получателите в трети държави или международни организации, ако има прехвърляне на лични данни, както и гаранциите, че сигурността на данните при тях ще е най-малкото на нивото в ЕС;

 • ако обработката се основава на законните интереси на „ОП Чистота еко“ или на трета страна, информация за тези интереси;

 • предвиденият срок, за който ще се съхраняват личните данни;

 • подробности за правата Ви да искате коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването им, както и да направите възражение срещу такова обработване;

 • информация за правото Ви да оттеглите съгласието си по всяко време;

 • подробности за правото Ви на жалба до надзорен орган;

 • информация дали предоставянето на лични данни е задължително или договорно изискване, както и дали сте задължени да предоставите личнит данни, и възможните последици от невъзможността да предоставите такива данни;

 • източникът, от който са събрани личните Ви данни, в случаите, когато не са събрани директно от Вас.

 • всички подробности и информация за наличието на автоматизирано вземане на решения, като профилиране и всякаква смислена информация за съответната логика на тези операции, както и значението и очакваните последици от тази обработка.

 • Получаване на достъп до личните данни, които са обработвани.

Необходимо е да попълните искане за достъп (форма FORM_02 за искане от субект на данните), или да отправите искане на посочените контактни данни на „ОП Чистота еко“ или на Длъжностното лице по защита на данните.

За да удостоверите Вашата самоличност е необходимо да се легитимирате, така че да потвърдим самоличността Ви еднозначно – три имена, адрес, телефон за връзка, имейл, лични документи, клиентски номер и т.н.).

 • Съгласие:

Със съгласието си да приемете това Уведомление за поверително третиране на личните данни (Декларация за поверителност), Вие давате разрешение да обработваме личните Ви данни само за посочените от нас цели.

Необходимо да е изрично съгласие, за да може да обработваме и двата вида лични данни (обикновени и специални).

В случаите, когато искаме съгласие за специални (чувствителни) лични данни винаги ще се обосноваваме защо и как тази информация ще се използва.

Можете да оттеглите съгласието си по всяко време с (Образец на форма за оттегляне на съгласие от субекта на данните FORM_05).

КОГА СЕ ПРИЛАГА НАСТОЯЩОТО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 Настоящото Уведомление обхваща случаите, когато събираме и използваме Вашите данни, като например:

 • посещавате или използвате нашите предназначени за потребителите или за клиентите уебсайтове, приложения и канали за социални медии;

 • купувате или използвате нашите продукти, услуги, системи и приложения;

 • ни предоставяте Ваши стоки и услуги;

 • се свързвате с нашите отдели за обслужване на клиентите;

 • участвате в наши бизнес събития;

или по друг начин си взаимодействате с нас в качеството си на потребител, бизнес клиент, партньор, (под)доставчик, изпълнител или друго лице в бизнес отношения с нас.

Вашето право на неприкосновеност на личния живот и защита на личните данни е важно заОП Чистота екоИзготвихме настоящото Уведомление за защита на лични данни, за да Ви информираме по разбираем начин какви лични данни събираме за Вас и защо ги събираме.

Лични данни (наричани в Уведомлението още „данни“ или „Вашите данни“) съгласно Общият регламента за защита на данните означава всяка информация (или набор от информация), чрез която можем, пряко или непряко, да установим Вашата самоличност, като се позоваваме на идентификатор като собствено и фамилно име, имейл адрес, телефонен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци и т.н..

 • Данни за контакт със „ОП Чистота еко“:

Местоположение: Република България; адрес: гр. Бургас, ул. „Александровска” № 26; интернет страница: www.chistotaeco.com.

По всички въпроси,свързани с обработването на личните Ви данни,може да се обръщате и към длъжностното лице по защита на данните в ОП Чистота еко на следните координати за връзка: e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. име:Станимир Кацаров, тел.0884305292

Неработещи мобилни центрове Юли 2019г

МЦ1 ж.к. "Меден рудник" , зона Б , кв.24 – срещу бл.69, влизане от ул. Въстаническа от дясно, срещу битака - няма да работи от 02.07.19г до 12.07.19г. включително.
МЦ2 ж.к. "Меден рудник" , зона В, срещу третата секция на бл.77, на паркинга - няма да работи от 01.07.2019г. до 06.07.2019г. включително.
МЦ8 ж-к. "Славейков" срещу бл.36 - няма да работи от 01.07.19г. до 09.08.19г. включително.
МЦ9 ЦГЧ , кв. 172 – зад бл.104, срещу защитеното жилище-няма да работи за периода от 01.07.19г. до 28.07.19г. включително
МЦ10 кв.38 , срещу хотел Вега, в края на Фердинандова до Мария Луиза-няма да работи за периода от 09.07.19г. до 29.07.19г. включително
Абонамент чрез RSS

Обяви на ОП "Чистота Еко" Бургас

 • Написана от
  Празнично работно време депо Братово

  24.12.2019г. - до 12:00ч.

  31.12.2019г. -до 12:00ч.

  01.01.2020г. - от 9:30ч. до 15:30ч.

  Написана в Сряда, 11 Декември 2019 10:52 в Обяви на ОП "Чистота Еко" Бургас Прочетена 102 пъти
 • Написана от
  Стартира кампанията по безплатно раздаване на 5 литра пакетиран, висококачествен компост

  Община Бургас

  Уведомява:

  Стартира кампанията по безплатно раздаване на 5 литра пакетиран, висококачествен компост, произведен от ОП „Чистота ЕКО“, срещу представен платежен документ за всеки отделен имот, за който до 30.04.2019 г. сте заплатили пълния размер на дължимите данък сгради и такса битови отпадъци.

   Кампанията по раздаване на компост ще продължи до 31.12.2019г.

  Написана в Четвъртък, 28 Март 2019 09:29 в Обяви на ОП "Чистота Еко" Бургас Прочетена 3590 пъти
 • Написана от
  Обява

  На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, община Бургас, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за ''Увеличаване на проектния капацитет на Клетка №1 на инсталация, попадаща в т. 5.4 от Приложение №4 към ЗООС "Регионално предприятие за управление на отпадъците, обслужващо общините Камено,Бургас,Айтос,Карнобат,Несебър,Поморие,Руен,Средец,Сунгурларе"

  Лице за контакти: инж. Стефан Калчев - Директор на Общинско предприятие "Чистота еко" тел:0889290143

  Написана в Сряда, 20 Февруари 2019 13:27 в Обяви на ОП "Чистота Еко" Бургас Прочетена 3583 пъти
 • Написана от
  Списък с наградените участници от кампания за отчитане и въвеждане на количествата разделно предадени от гражданите отпадъци-2018г.“

  През 2018 година Община Бургас и ОП „Чистота Еко“, стартираха „Кампания за отчитане и въвеждане на количествата разделно предадени от гражданите отпадъци“ в обособените 19 бр. мобилни центрове. Инициативата се проведе в периода 28.04.2018г. -31.12.2018 г., в резултат бяха събрани 106 тона отпадъци, разделени в 36 основни групи. Участниците в кампанията събрали над 1000 точки, ще получат 10 литра пакетиран компост, като на всеки 500 точки над 1000 ще получат допълнително 5л. компост.

  За да получите наградата си - безплатен компост, трябва просто да посетите един от посочените по долу центрове и срещу лична карта да удостоверите самоличноста си.

  Кампания за отчитане и въвеждане на количествата разделно предадени от гражданите отпадъци“ в обособените 19 бр. мобилни центрове продължава и през 2019 г., като в края на годината отново събралите най-много точки през периода 01.01.2019г. – 31.12.2019г.отново ще получат награди.

  Компостът ще се раздава всяка седмица от вторник до събота, в периода 16-и февруари - 15-и март 2019 г., от 10.00 -12.00 и от 12.30 - 18.00 часа, във мобилни центрове за разделно събиране на отпадъците от домакинства, разположен на територията на град Бургас разположени:

   

  Местоположение на мобилни центрове за разделно събиране на територията на Община Бургас

  За ж.к. Меден рудник

   

  МЦ1 ж.к. "Меден рудник", зона Б, кв.24 – срещу бл.69, влизане от ул. Въстаническа от дясно, срещу битака

   

  МЦ2 ж.к. "Меден рудник", зона В, кв.34 – срещу третата секция на бл.77, на паркинга

   

  МЦ3 ж.к. "Меден рудник", зона А , кв.16 – между бл.38 и 34, пред тото пункта, срещу Лидъл

   

  МЦ5 ж.к. "Меден рудник", зона Б , кв.37 – между 84 и 85 бл.

   

  МЦ18 ж.к. "Меден рудник", зона А на паркинга срещу ОУ "Елин Пелин" 

  За ж.к. Лазур

   

  МЦ6 ж.к. "Лазур", кв.26 – до трафопоста до бл.41

   

  МЦ19 ж.к. "Лазур" до бл. 1.

   

  За ж.к. Зорница

   

  МЦ13 ж. к. "Зорница" на гърба на спортна зала „Бойчо Брънзов", с/у бл.38

   

  МЦ15 ж.к. "Зорница" до подлеза срещу бл. 20

  За ж.к. Изгрев

   

  МЦ7 ж.к. "Изгрев", кв.18 – между бл.66/65

   

  МЦ16 ж.к. "Изгрев" срещу бл. 32 до трафопоста

  За ж-к. Славейков

   

  МЦ17 ж.к. "Славейков" между ПТТС 8005 и бл. 8

  За ж.к. Братя Миладинови

   

  МЦ11 ж.к. "Братя Миладинови", кв.23- зад бл. На Трапезица, зад бл.56

   

  МЦ12 ж.к. "Братя Миладинови" между училище Васил Априлови бл. Народен юмрук

   

  За ж.к Възраждане

   

  МЦ10 кв.38, срещу хотел Вега, в края на Фердинандова до Мария Луиза

   

  За ЦГЧ

   

  МЦ9 ЦГЧ, кв. 172 – зад бл.104, срещу защитеното жилище

  За кв. Сарафово

   

  МЦ14 кв. Сарафово - кв.42 кръстовище ул. "Ангел Димитров" и ул. "Ремсова" до трафопоста

  Списък с наградените участници:

  Номер

  Име

  Фамилия

  Точки

  Компост 5л.

  2636

  Пролетина

  Халачева

  4338

  8 бр.

  3747

  Венко

  Велев

  4209

  8 бр.

  3523

  Стефан

  Кожухаров

  3766

  7 бр.

  125

  Мария

  Николова

  3479

  6 бр.

  2921

  Недко

  Пеев

  3447

  6 бр.

  3772

  Димо

  Минчев

  3008

  6 бр.

  3149

  Ангел

  Ройдев

  2934

  5 бр.

  3683

  Новак

  Новаков

  2884

  5 бр.

  4638

  Иво

  Христов

  2819

  5 бр.

  3522

  Атанаска

  Георгиева

  2727

  5 бр.

  4394

  Георги

  Чернев

  2700

  5 бр.

  2633

  Мария

  Дишкова

  2644

  5 бр.

  2524

  Милен

  Попов

  2603

  5 бр.

  3124

  Славчо

  Стоянов

  2587

  5 бр.

  2341

  Донка

  Петкова

  2494

  4 бр.

  4253

  Бончо

  Чавдаров

  2489

  4 бр.

  3877

  Станимир

  Минков

  2463

  4 бр.

  2843

  Венелин

  Костадинов

  2447

  4 бр.

  1903

  Нина

  Цалова

  2415

  4 бр.

  3829

  Иван

  Тенев

  2361

  4 бр.

  2354

  Радка

  Царева

  2342

  4 бр.

  3259

  Елка

  Тонева

  2254

  4 бр.

  2780

  Севделин

  Виденов

  2243

  4 бр.

  4268

  Георги

  Стойчев

  2242

  4 бр.

  2727

  Десислава

  Биволарова

  2224

  4 бр.

  3951

  Малинка

  Минева

  2223

  4 бр.

  578

  Михаела

  Рунчева

  2147

  4 бр.

  3317

  Галя

  Неделчева

  2130

  4 бр.

  3269

  Наталия

  Раевска

  2103

  4 бр.

  4739

  Йордан

  Йорданов

  2085

  4 бр.

  2905

  Иван

  Сякулов

  2076

  4 бр.

  355

  Георги

  Янев

  2061

  4 бр.

  359

  Светлана

  Кенова

  2036

  4 бр.

  937

  Денка

  Желязкова

  2012

  4 бр.

  271

  Вичо

  Халваджиев

  2004

  4 бр.

  4594

  Мариана

  Ганева

  1933

  3 бр.

  3242

  Йорданка

  атанасова

  1844

  3 бр.

  3849

  Костадинка

  Петрова

  1779

  3 бр.

  3690

  Станимир

  Русев

  1766

  3 бр.

  1235

  Добринка

  Вълков

  1759

  3 бр.

  577

  Цветка

  Колева

  1756

  3 бр.

  3278

  Красимира

  димитрова

  1750

  3 бр.

  4107

  Димитринка

  Стоянова

  1736

  3 бр.

  3984

  Нели

  Стефанова

  1717

  3 бр.

  3273

  Нели

  Доброджалиева

  1710

  3 бр.

  4312

  Желязко

  Стоянов

  1708

  3 бр.

  3405

  Паскал

  Стефанов

  1634

  3 бр.

  3706

  Петя

  Митева

  1622

  3 бр.

  3844

  Денис

  Николов

  1593

  3 бр.

  68

  Светлана

  Гайдаджиева

  1568

  3 бр.

  3727

  Станислава

  Василева

  1568

  3 бр.

  4181

  Анета

  Сотирова

  1564

  3 бр.

  3007

  Никола

  Чанев

  1536

  3 бр.

  3995

  Златина

  Колева

  1492

  2 бр.

  3497

  Елена

  Димитрова

  1449

  2 бр.

  3406

  Мариян

  Йонов

  1429

  2 бр.

  3301

  Лилия

  Симеонова

  1421

  2 бр.

  254

  Радка

  Тотева

  1417

  2 бр.

  2968

  Николинка

  Миндова

  1415

  2 бр.

  4370

  Еленка

  Чавдарова

  1406

  2 бр.

  3347

  Христо

  Томов

  1400

  2 бр.

  3466

  Стоян

  Димитров

  1388

  2 бр.

  3195

  Димитър

  Пачев

  1344

  2 бр.

  1088

  Стоян

  Стоянов

  1332

  2 бр.

  2310

  Нина

  Тодорова-Христова

  1319

  2 бр.

  3662

  Трендафил

  Витанов

  1287

  2 бр.

  4193

  Мая

  Станчева

  1284

  2 бр.

  3832

  Мара

  Камиларова

  1277

  2 бр.

  3161

  Стефка

  Кунева

  1259

  2 бр.

  2409

  Николай

  Михайлов

  1255

  2 бр.

  2311

  Венелин

  Венев

  1245

  2 бр.

  3265

  Пламен

  Петров

  1226

  2 бр.

  3083

  Нина

  Ангелова

  1210

  2 бр.

  2632

  Радостина

  Георгиева

  1204

  2 бр.

  3082

  Росица

  Нецова

  1199

  2 бр.

  2393

  Георги

  Георгиев

  1198

  2 бр.

  232

  Мария

  Джембекова

  1174

  2 бр.

  3782

  Петко

  Памукчийски

  1165

  2 бр.

  3985

  Найден

  Христов

  1156

  2 бр.

  2827

  Стоян

  Иванов

  1129

  2 бр.

  2329

  Магдалена

  Манолава

  1105

  2 бр.

  4053

  Иванка

  Димитрова

  1099

  2 бр.

  2969

  Росен

  Грозданов

  1098

  2 бр.

  3644

  Георги

  Димов

  1098

  2 бр.

  3804

  Невена

  Парашкевова

  1095

  2 бр.

  3808

  Мирка

  Койчева

  1088

  2 бр.

  1180

  Колю

  Михов

  1087

  2 бр.

  2912

  Николина

  Иванова

  1082

  2 бр.

  2923

  Жечка

  Гутова

  1080

  2 бр.

  3784

  Мима

  Великова

  1065

  2 бр.

  3754

  Георги

  Радилов

  1051

  2 бр.

  2046

  Александър

  Финев

  1042

  2 бр.

  3896

  Димитринка

  Николова

  1037

  2 бр.

  4487

  Габриела

  Дойчева

  1034

  2 бр.

  2891

  Даниела

  Янкова

  1031

  2 бр.

  3773

  Иван

  Стефанов

  1027

  2 бр.

  3694

  Иван

  Тодоров

  1007

  2 бр.

  3348

  Василка

  Николова

  1006

  2 бр.

  4756

  Сотир

  Христов

  1005

  2 бр.

  От 01.04.2019г. до 31.12.2019г за всеки отделен имот, за който до 30.04.2019 г, сте заплатили пълния размер на дължимите данък сгради и такса битови отпадъци може да получите безплатно 5 литра пакетиран, висококачествен компост, произведен от ОП „Чистота Еко“, срещу представен платежен документ.

  Написана в Петък, 15 Февруари 2019 08:40 в Обяви на ОП "Чистота Еко" Бургас Прочетена 3687 пъти
 • Написана от
  Местоположение на мобилни центрове за разделно събиране

  Местоположение на мобилни центрове за разделно събиране  на територията на Община Бургас

    За ж.к. Меден рудник
  1 МЦ1 ж.к. "Меден рудник" , зона Б , кв.24 – срещу бл.69, влизане от ул. Въстаническа от дясно, срещу битака
  2 МЦ2 ж.к. "Меден рудник" , зона В , кв.34 – срещу третата секция на бл.77, на паркинга
  3 МЦ3 ж.к. "Меден рудник" , зона А , кв.16 – между бл.38 и 34, пред тото пункта, срещу Лидъл
  4 МЦ4 ж.к. "Меден рудник" , зона Б , кв.22а – срещу спортна площадка до бл.449
  5 МЦ5 ж.к. "Меден рудник" , зона Б , кв.37 – между 84 и 85 бл.
  6 МЦ18 ж.к. "Меден рудник" , зона А на паркинга срещу ОУ "Елин Пелин" 
    За ж.к. Лазур
  7 МЦ6 ж.к. "Лазур", кв.26 – до трафопоста до бл.41
  8 МЦ19 ж.к. "Лазур" до бл. 1. 
    За ж.к. Зорница
  9 МЦ13 ж. к. "Зорница" на гърба на спортна зала „Бойчо Брънзов", с/у бл.38
  10 МЦ15 ж.к. "Зорница" до подлеза срещу бл. 20
    За ж.к. Изгрев
  11 МЦ7 ж.к. "Изгрев", кв.18 – между бл.66/65
  12 МЦ16 ж.к. "Изгрев" срещу бл. 32 до трафопоста
    За ж-к. Славейков
  13 МЦ8 ж-к. "Славейков" срещу бл.36
  14 МЦ17 ж.к. "Славейков" между ПТТС 8005 и бл. 8
    За ж.к. Братя Миладинови
  15 МЦ11 ж.к. "Братя Миладинови" , кв.23- зад бл. На Трапезица, зад бл.56
  16 МЦ12 ж.к. "Братя Миладинови" между училище Васил Априлови бл. Народен юмрук
    За ж.к Възраждане
  17  МЦ10 кв.38 , срещу хотел Вега, в края на Фердинандова до Мария Луиза
    За ЦГЧ
  18 МЦ9 ЦГЧ , кв. 172 – зад бл.104, срещу защитеното жилище
    За кв. Сарафово
  19 МЦ14 кв. Сарафово - кв.42 кръстовище ул. "Ангел Димитров" и ул. "Ремсова" до трафопоста
     
   

  Работно време:  Вторник - Събота

  09:30ч. - 18:00ч.    Обедна почивка: 12:00ч. - 12:30ч.

  Написана в Вторник, 21 Ноември 2017 12:39 в Обяви на ОП "Чистота Еко" Бургас Прочетена 9735 пъти

Участия на ОП "Чистота Еко" Бургас