burgas

Вход
Документи-формуляри и бланки

Документи-формуляри и бланки (4)

Методика за приемане на отпадъци с цел тяхното предварително третиране (сепариране) и/или компостиране и/или депониране.

 

Методика за приемане на отпадъци с цел тяхното предварително третиране (сепариране) и/или компостиране и/или депониране на Регионалното депо за неопасни отпадъци „Братово-Запад“

 1. Приемането на отпадъци в Регионалното депо за неопасни отпадъци „Братово-Запад“ се извършва по предварително уточнен график и направена и приета заявка с притежателя на отпадъците, въз основа на писмен Договор.
 2. Неразделна част от Договора са:
 • Направена и приета Заявка с притежателя на отпадъците, съдържаща предварително уточнен график, заявени количества и вид на отпадъка (код);
 • Представен Доклад от основното охарактеризиране на отпадъците и Становище от РИОСВ-Бургас във връзка с доклада, които са неразделна част от настоящия договор;
 • Тарифата на цени на услуги и права, предоставени от ОП „Чистота ЕКО“, свързани с обработката на отпадъци.
 1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 1 от Наредба 2 от 07.2014 г. за класификация на отпадъците причинителят на отпадъци е длъжен да класифицира отпадъците, образувани в резултат от дейността му, като предприеме всички необходими действия по реда на тази наредба.
 2. Класификацията на отпадъците се извършва чрез избор на шестцифрен код, посочен в списъка на отпадъците по приложение № 1 от Наредба №2 за класификация на отпадъците. Стъпките за класифициране на отпадъци са описани в наредбата. Процедурата по приключване на класификацията на отпадъците завършва с издаване на утвърден работел лист с подпис и печат от РИОСВ.
 3. Следващ етап, свързан с обезвреждане на отпадъците чрез депониране, е изготвяне на Доклад от основно охарактеризиране и Становище от РИОСВ. Стъпките за изготвяне на доклада са описани в Раздел III от Наредба №6 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.
 4. За биоотпадъци, предназначени за обработка чрез компостиране, е необходимо наличие единствено на работен лист, утвърден от РИОСВ.
 5. На компостиране се подлагат биоотпадъци със съдържание на примеси не повече от 10 на сто от общото количество, което е събрано разделно при източника на образуване.
 6. За транспортиране на всички видове отпадъците от мястото на образуването им до регионалното депо за неопасни отпадъци се изисква наличие на „Регистрационен документ за събиране и транспортиране на съответния вид отпадък“, издаден от РИОСВ.
 7. Притежателят на отпадъци извозва отпадъците със собствен или нает транспорт. В случай на липса на подходящо транспортно средство за превоз на отпадъци, лицето, притежател на отпадъци, е необходимо да предостави заверено копие на Договор за транспортиране на отпадъците, сключен с лица, притежаващи съответното разрешително по ЗУО.
 8. Когато отпадъците не могат да бъдат приети на депото, поради липсваща документация или има несъответствие с описанието в придружаващата ги документация, или са предмет на трансграничен внос, оператора има право да направи отказ за приемането им, като незабавно уведомява РИОСВ за причината за направения отказ.
 9. Съгласно изискванията чл. 13, ал. 1 от НАРЕДБА № 6 от 27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци не се допуска депонирането на:
 10. течни отпадъци;
 11. отпадъци, определени с наредбата по чл. 3 ЗУО като експлозивни, корозивни, оксидиращи, леснозапалими или запалими;
 12. болнични и други клинични отпадъци от хуманното и ветеринарното здравеопазване и/или свързана с тях изследователска дейност, които с наредбата по чл. 3 ЗУО са класифицирани като инфекциозни;
 13. излезли от употреба гуми с изключение на велосипедни гуми и гуми с външен диаметър над 1400 mm, в т.ч.:

а) цели гуми - без тези, които се влагат като материал в строителството на депа;

б) нарязани гуми;

 1. отпадъци, които не удовлетворяват критериите за приемане на отпадъци на депа съгласно приложение № 1;
 2. неидентифицирани и нови химични вещества, възникнали в резултат на научноизследователска, развойна и учебна дейност, ефектът от които върху човека и околната среда е неизвестен.

ДОГОВОР ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ

                                                                Д О Г О В О Р

                                                                                                                                      ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ

Днес,  ........... …… г. в гр. Бургас, между:

1…………………………………………………………..БУЛСТАТ …………….................., седалище и адрес на управление………………………………………………………………..……………………………, тел.: ………………….., e-mail: ……………..………………… представлявано от.................................................................................................., наричан за краткост по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ,

            И

2. ОП „ЧИСТОТА ЕКО“, БУЛСТАТ 0000568141687, адрес: гр. Бургас, ул.“Александровска“ №26, тел.: 0889/071 432, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., представлявано от Стефан Василев Калчев – Директор и Мария Александрова Иванова – Главен счетоводител, наричани по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ

            

           На основание чл.8, ал.1 от ЗУО, чл. 9 от ЗЗД, чл.3 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Бургас и Комплексно разрешително с рег. № 385-Н0/2009 на МОСВ се сключи настоящият договор за следното:

 

I.ПРЕДМЕТ И ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА. СРОК.

 

            Чл.1 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява приемането, депонирането и обработка на декларираното от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ количество неопасни отпадъци на „Регионално депо за неопасни отпадъци” с. Братово при условията на Комплексно разрешително с рег. № 385-Н1/2018 на МОСВ.

            (2) Неразделна част от настоящия договор са:

Приложение №1 – Направена и приета заявка с притежателя на отпадъците, съдържаща предварително уточнен график, заявени количества и вид на отпадъка (код);

Приложение №2 - Представен доклад от основното охарактеризиране на отпадъците  и становище от РИОСВ-Бургас във връзка с доклада, които са  неразделна част от настоящия договор.;

Приложение №3 - Тарифата на цени на услуги и права, предоставени от общината, чрез общински предприятия, съгласно чл.6, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси на територията на Община Бургас Приложение № 6 към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, раздел VI - Цени на услуги, предоставени от ОП „Чистота ЕКО“,

            (3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема отпадъците по алинея (1)  на депото след представяне на разрешението по чл. 120 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 11, ал. 1 от Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни (ПМС № 238/02.10.2009г.)

            Чл.2 Действието на настоящия договор е за срок от една година, считано от датата на подписването му.

 

 II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

 

             Чл.3 (1) По силата на този договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да предаде за обработване и депониране на депото отпадъци предварително съгласувани и съответстващи по вид на Комплексно разрешително с рег. № 385-Н1/2018 на МОСВ, съгласно Приложение №1 и Приложение №2, неразделна част от настоящия договор.

            (2)  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава, в срок до 30 (тридесет) календарни дни след издаването на фактурата да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сумата в размер лева на тон отпадък, съгласно Приложение №3 неразделна част от настоящия договор - Тарифата на цени на услуги и права, предоставени от общината, чрез общински предприятия, съгласно чл.6, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси на територията на Община Бургас Приложение № 6 към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, раздел VI- Цени на услуги, предоставени от ОП „Чистота ЕКО“.

            (3)  Плащането се извършва с платежно нареждане по сметката на ОП ‘’Чистота Еко’’ : IBAN : BG06SOMB91303158396200 при  банка: Общинска банка ФЦ Бургас, BIC : SOMBBGSF

            Чл.4 (1) В случай, че  на депото ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е констатирал еднократно надхвърляне на количеството отпадъци по чл. 3, ал.1, то същото се заплаща от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по реда на чл.3 от настоящия договор в срок от 30 (тридесет) календарни дни от датата на констатирането на еднократно надхвърляне.

           

            (2) При изчерпване на договореното количество отпадъци преди края на срока на договора, страните уреждат отношенията си с допълнително споразумение.

            Чл.5 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извозва отпадъците със собствен или нает транспорт.

            Чл.6 Транспортирането на отпадъците на депото се извършва само с превозни средства, снабдени с подходящо оборудване против замърсяване на пътните платна или със специализирани транспортни средства.

            Чл.7 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да спазва вътрешния установен ред за работа на депото. Преди приемане на отпадъците или при първата доставка, притежателят на отпадъците, предназначени за обработка или депониране има задължение да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документи от акредитирана лаборатория за основно охарактеризиране на вида на отпадъците, съгласуван с РИОСВ и в съответствие с Условията на Комплексно разрешително с рег. № 385-Н1/2018 на МОСВ.

 

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

 

            Чл.8 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, или упълномощено от него лице дава разрешение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за разтоварване, депониране и обработка на превозените отпадъци след представяне на следните приложения и документи:

            а. Приложение  №1, №2 и №3 от настоящия договор;

            б. Заверено копие на Договор за транспортиране на отпадъците, сключен с лица, притежаващи съответното разрешително по ЗУО.

            Чл.9 Действителното количество на приетите отпадъци се отразява в дневник, воден на депото в тонове, установени по кантарни бележки от електронната везна.

 

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

 

             Чл.10 Настоящият договор се прекратява:

 1. По взаимно съгласие на страните, изразено писмено;
 2. С тримесечно писмено предизвестие от която и да е от страните;
 3. От датата, от която Изпълнителят не притежава Разрешение за извършване на

дейности с неопасни отпадъци, за което е длъжен да информира писмено Възложителя.

 

 V. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

            Чл.11 При неизпълнение на задълженията в чл.3, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер 0.2 % от стойността на неизпълнените задължения, но не повече от 10% от общата стойност на задължението.

            Чл.12 Размерът на сумата по чл.3 се променя автоматично в случай на промяна на цената за депониране на тон отпадък, приета от Общински съвет - Бургас.

            Чл. 13  При промяна в правния статут или собствеността на страните по Договора, същият остава в сила за правоприемниците им, в случай, че последните притежават необходимите разрешителни.

            Чл. 14 Всички уведомления и взаимоотношения между страните по настоящия Договор се извършват в писмена форма на посочените в Договора адреси.

            Чл. 15 Споразуменията към настоящия договор са валидни, ако са изразени в писмена

форма и са подписани от двете страни.

            Чл.16 Контрол относно вида и състава на доставяните за депониране и обработка отпадъци се осъществява от длъжностните лица на депото.

            Страните се задължават предоставените лични данни да бъдат използвани единствено и само за целите на настоящият договор и ще се обработват, съхраняват и предоставят само и единствено по реда, предвиден в Регламент (ЕС) 2016/679/.

            За неуредените в настоящия договор отношения се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

            Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра за всяка от страните.

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                                   ИЗПЪЛНИТЕЛ:

                                                                                              ДИРЕКТОР:

/.................................../                                                                      /…………………………/

           

  

Гл. счетоводител:                                                             Гл. счетоводител:

 

             /…………………………/                                                       /…………………………/

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

 

                                                                                                             До Директора

                                                                                                            на ОП „Чистота Еко“

                                                    ЗАЯВЛЕНИЕ

                                                            от

…………………………………………………………………………........................……….....

                                              (име, фамилия – длъжност)

………………………………………………………………….........................………………….

                                             (община, фирма, организация)

 

Г-н Директор,

Във връзка с извозване на отпадъците от ………........................…………………… до  

Регионално депо за неопасни отпадъци „Братово – Запад“ заявявам:

 1. Дневно количество отпадъци: …......………. т. с код ….......……..
 2. Време на доставка от ….......…. до …......…..
 3. Дни от седмицата за доставка: ………………………………………….

Страните се задължават предоставените лични данни да бъдат използвани

единствено и само за целите на настоящото заявление и ще се обработват,

съхраняват и предоставят само и единствено по реда, предвиден в

Регламент (ЕС) 2016/679/.

 

С уважение:…………………..                                                            дата:…………..

         /име, фамилия, подпис/

 

Абонамент чрез RSS