burgas

Вход

ОП Чистота Еко

Неработещи мобилни центрове Февруари 2020г

МЦ5 ж.к. "Меден рудник" , зона Б , кв.37 – между 84 и 85 бл. - няма да работи от 18.02.20г до 22.02.20г. включително.

МЦ7 ж.к. "Изгрев", кв.18 – между бл.66/65 - няма да работи от 18.02.20г до 20.02.20г. включително.

МЦ18 ж.к. "Меден рудник" , зона А на паркинга срещу ОУ "Елин Пелин" - няма да работи от 18.02.20г до 04.03.20г. включително.

Неработещи мобилни центрове Януари 2020г

ММЦ12 ж.к. "Братя Миладинови" между училище Васил Априлови бл. Народен юмрук - няма да работи на 07.01.20г

МЦ4 ж.к. "Меден рудник" , зона Б , кв.22а – срещу спортна площадка до бл.449 - няма да работи от 07.01.20г до 13.01.20г. включително.

Заповед № 65-Търг

 

ЗАПОВЕД

65 /03.12.2019 г.

На основание чл. 62, ал. 2 и чл. 77 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас

 

ОТКРИВАМ :

Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи – сепарирани отпадъци, общинска собственост, продукт от дейността на ОП „ЧИСТОТА ЕКО“, подробно описани и разпределени по вид, единична цена, количество, стойност (начална тръжна цена), стъпка за наддаване и депозит за участие за всеки отделен продукт, съгласно посочената по-долу таблица.

N ПО РЕД

ВИДОВЕ ОТПАДЪЦИ

ЕДИНИЧНА ЦЕНА

ЛВ./Т.

СТЪПКА

НА

НАДДА

ВАНЕ

5%

КОЛИЧЕСТВО

(Т.)

НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА, БЕЗ ДДС

ДЕПОЗИТ ЗА УЧАСТИЕ

1.

ПОЛИЕТИЛЕН ЦВЕТЕН

1.00

0.05

250

250

25

Търгът да се проведе на 19.12.2019 г., от 10.00 часа, в заседателна зала на ОП „Чистота еко“ в Регионално депо „Братово – Запад“

Определените размери на депозити за участие в тръжните процедури следва да бъдат внесени по банкова сметка на ОП „ЧИСТОТА ЕКО“, при „Общинска банка” АД, клон Бургас – BG94SOMB91303358396200, BIC:SOMBBGSF

Определям цена на един комплект тръжна документация в размер на 110 (сто и десет) лева, без ДДС, които се внасят в касата на ОП „ЧИСТОТА ЕКО“ в Регионално депо „Братово – Запад“, невъзстановими след приключване на процедурата. Документацията за участие в търга се закупува в касата на ОП „ЧИСТОТА ЕКО“ в Регионално депо „Братово – Запад“, всеки работен ден от 08.30 до 16.00 часа. Крайният срок за закупуване на документация за участие в търга е до 16.00 часа на 18.12.2019 г.

Всеки участник в търга има право с един комплект закупена тръжна документация да участва в търга за един, няколко или за всички артикули, посочени в таблицата.

Заявления за участие в търговете се подават в офиса на Технически сътрудник ОП „ЧИСТОТА ЕКО“ в Регионално депо „Братово – Запад“ лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 08.30 до 17.00 часа. Върху плика се изписват номера и наименованията на видовете отпадъци, за които се участва в търга.

Крайният срок за приемане на заявления за участие в търга е до 16.00 часа на 18.12.2019 година.

Утвърждавам тръжна документация за всеки от търговете за посочените в тази заповед продукти, както следва: тръжни условия, заявление –образец (приложение №1); Декларация (приложение №2); Декларация за извършен оглед по образец – приложение № 3; Декларация за поемане на разходите по натоварване, транспорт и разтоварване на закупените вещи - отпадъци по образец – приложение № 4; Договор–проект; Декларация (приложение №5); Заповед.

Оглед на движимите вещи може да бъде извършван всеки работен ден от 11.12.2019 г. до 18.12.2019 г. от 10.00 до 12.00 часа, след предварително записване на телефони: 0888/457146 - инж. Дора Великова - Еколог-Технолог, 0886/934423 Снежина Петрова – Контрольор - отговорник.

При обявяване на търга за непроведен, повторен търг за съответните движими вещи, да се проведе на 27.12.2019 г., от 10.00 часа, в заседателна зала ОП „Чистота еко“ в Регионално депо „Братово – Запад“.

Ново заявление за участие в повторния търг за изброените артикули да се подава в офиса на Технически сътрудник ОП „ЧИСТОТА ЕКО“ в Регионално депо „Братово – Запад“, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 08.30 до 16.00 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторния търг е до 16.00 часа на 23.12.2019 година.

В новото заявление за участие кандидатите имат право да заявят, че ще се ползват от подадените с първото заявление документи и следва да заплатят наново депозит за участие в търга.

Крайният срок за приемане на заявленията за участие в повторния търг е до 16.00 часа на 23.12.2019 година.

Оглед на движимите вещи, във връзка с повторния търг, може да бъде извършван всеки работен ден от 20.12.2019 г. до 23.12.2019 г. от 10.00 до 12.00 часа, след предварително записване на телефони: 0888/457146 - инж. Дора Великова - Еколог-Технолог , 0886/934423Снежина Петрова – Контрольор - отговорник.

Допълнителна информация: тел. 0888/457146 - инж. Дора Великова - Еколог-Технолог.

Заповедта за откриване на търга да се обяви в местен ежедневник и на електронната страница на Община Бургас до 04.12.2019 г.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването й.

Настоящата заповед да се връчи на директора на Дирекция “Управление на общинската собственост” при Община Бургас и Председателя на Тръжната комисия за изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на директора на Дирекция “Управление на общинската собственост”.

Изпълнението на заповедта възлагам на Мария Иванова Гл. счетоводител в ОП „Чистота еко“ при Община Бургас и Председателя на Тръжната комисия.

инж. СТЕФАН КАЛЧЕВ

Директор на ОП „ЧИСТОТА ЕКО“ Община Бургас

Кампания за отчитане и въвеждане на количествата разделно предадени от гражданите отпадъци 2019г.

109 тона отпадъци са събрани до края на месец Ноември в обособените 19 бр. мобилни центрове.За сравнение през 2018г. количеството събрани отпадъци е 106 тона.

Абонамент чрез RSS