burgas

Вход
Тарифа за цени, услуги и права

Тарифа за цени, услуги и права (1)

Тарифа за цени, услуги и права

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

Тарифа за цени, услуги и права, предоставени от общината, съгласно чл.6, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси на територията на Община Бургас към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

Цени услуги

ДДС

Лева/тон

Цена за сепариране и депониране на смесени битови отпадъци за членове на сдружението

вкл. ДДС

22.80

Цена за депониране на смесени битови отпадъци за членове на сдружението

вкл. ДДС

13.56

Цена за третиране на разделно  събрани (чисти) растителни биоразградими отпадъци

вкл. ДДС

9.60

Цена за третиране на  замърсени растителни отпадъци

вкл. ДДС

28.68

Цена за третиране на строителни отпадъци от бита и едрогабаритни отпадъци

вкл. ДДС

7.44

Цена за сепариране и депониране на отпадъци от външни клиенти

вкл. ДДС

28.68

Цена на произведен компост

вкл. ДДС

84.00

Временно съхранение на опасни отпадъци от  бита

вкл. ДДС

134.00

Цена за депониране на утайки от пречиствателни станции, пепел от промишлени котли и други  специфични производствени   отпадъци

вкл. ДДС

150.00

Превоз на рециклируеми материали от малки търговски обекти, държавни и общински учреждения и фирми на територията на Община Бургас

вкл. ДДС

50.00

лева/курс

Обезпечение по чл. 60, ал. 1 от ЗУО

не се начислява ДДС

8.60

* Отчисления по чл. 64, ал. 1 от ЗУО за 2017г.

не се начислява ДДС

40.00

 

Забележка: *Отчисленията по чл. 64, ал. 1 от ЗУО, считано от 01.01.2017г., се променят в размер на 40.00лв./т на основание чл. 20, ал. 1, т. 1, буква „д“ от Наредба № 7 от 19.12.2013г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изискани при депониране на отпадъци.


Абонамент чрез RSS