burgas

Вход

ОП Чистота еко стартира продажбите на компост от 10.02.2017г.

От 10.02.2017 година ОП Чистота еко стартира продажбите на компост. Продажбите се осъществяват всеки делничен ден от понеделник до петък от 09:00 часа до 16.00 часа.

 

 

Д О Г О В О Р ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ

Д О Г О В О Р

ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ

Днес,  ........... 2017г. в гр. Бургас, между:

1…………………………………………………………..БУЛСТАТ …………….................., седалище и адрес на управление………………………………………………………………..……………………………, тел.: ………………….., e-mail: ……………..………………… представлявано от.................................................................................................., наричан за краткост по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ,

            И

2. ОП „ЧИСТОТА ЕКО“, БУЛСТАТ 0000568141687, адрес: гр.Бургас, ул.“Александровска“ №26, тел.: 0889/290143, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., представлявано от Стефан Василев Калчев – Директор и Мария Александрова Иванова – Главен счетоводител, наричани по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ

            На основание чл.8, ал.1 от ЗУО, чл. 9 от ЗЗД, чл.3 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Бургас и Комплексно разрешително с рег. № 385-Н0/2009 на МОСВ се сключи настоящият договор за следното:

I.ПРЕДМЕТ И ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА. СРОК.

         Чл.1 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява приемането, депонирането и обработка на декларираното от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ количество неопасни отпадъци на „Регионално депо за неопасни отпадъци” с. Братово при условията на Комплексно разрешително с рег. № 385-Н0/2009 на МОСВ.

(2) Неразделна част от настоящия договор са:

Приложение №1 – Направена и приета заявка с притежателя на отпадъците, съдържаща предварително уточнен график, заявени количества и вид на отпадъка (код);

Приложение №2 - Представен доклад от основното охарактеризиране на отпадъците  и становище от РИОСВ-Бургас във връзка с доклада, които са  неразделна част от настоящия договор.;

Приложение №3 - Тарифата на цени на услуги и права, предоставени от общината, чрез общински предприятия, съгласно чл.6, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси на територията на Община Бургас Приложение № 6 към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, раздел VI - Цени на услуги, предоставени от ОП „Чистота ЕКО“,

            (3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема отпадъците по алинея (1)  на депото след представяне на разрешението по чл. 120 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 11, ал. 1 от Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни (ПМС № 238/02.10.2009г.)

            Чл.2 Действието на настоящия договор е за срок от една година, считано от датата на подписването му.

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

            Чл.3 (1) По силата на този договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да предаде за обработване и депониране на депото отпадъци предварително съгласувани и съответстващи по вид на Комплексно разрешително с рег. № 385-Н0/2009 на МОСВ, съгласно Приложение №1 и Приложение №2, неразделна част от настоящия договор.

(2)  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава, в срок до 30 (тридесет) календарни дни след издаването на фактурата да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сумата в размер лева на тон отпадък, съгласно Приложение №3 неразделна част от настоящия договор - Тарифата на цени на услуги и права, предоставени от общината, чрез общински предприятия, съгласно чл.6, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси на територията на Община Бургас Приложение № 6 към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, раздел VI- Цени на услуги, предоставени от ОП „Чистота ЕКО“.

(3)  Плащането се извършва с платежно нареждане по сметката на ОП ‘’Чистота Еко’’ : IBAN : BG06SOMB91303158396200 при  банка: Общинска банка ФЦ Бургас, BIC : SOMBBGSF

Чл.4 (1) В случай, че  на депото ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е констатирал еднократно надхвърляне на количеството отпадъци по чл. 3, ал.1, то същото се заплаща от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по реда на чл.3 от настоящия договор в срок от 30 (тридесет) календарни дни от датата на констатирането на еднократно надхвърляне.

           

(2) При изчерпване на договореното количество отпадъци преди края на срока на договора, страните уреждат отношенията си с допълнително споразумение.

           Чл.5 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извозва отпадъците със собствен или нает транспорт.

        Чл.6 Транспортирането на отпадъците на депото се извършва само с превозни средства, снабдени с подходящо оборудване против замърсяване на пътните платна или със специализирани транспортни средства.

        Чл.7 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да спазва вътрешния установен ред за работа на депото. Преди приемане на отпадъците или при първата доставка, притежателят на отпадъците, предназначени за обработка или депониране има задължение да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документи от акредитирана лаборатория за основно охарактеризиране на вида на отпадъците, съгласуван с РИОСВ и в съответствие с Условията на Комплексно разрешително с рег. № 385-Н0/2009 на МОСВ.

           

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

            Чл.8 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, или упълномощено от него лице дава разрешение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за разтоварване, депониране и обработка на превозените отпадъци след представяне на следните приложения и документи:

            а. Приложение  №1, №2 и №3 от настоящия договор;

            б. Заверено копие на Договор за транспортиране на отпадъците, сключен с лица, притежаващи съответното разрешително по ЗУО.

            Чл.9 Действителното количество на приетите отпадъци се отразява в дневник, воден на депото в тонове, установени по кантарни бележки от електронната везна.

           IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

 Чл.10 Настоящият договор се прекратява:

1. По взаимно съгласие на страните, изразено писмено;

2. С тримесечно писмено предизвестие от която и да е от страните;

3. От датата, от която Изпълнителят не притежава Разрешение за извършване на дейности с неопасни отпадъци, за което е длъжен да информира писмено Възложителя.

 V. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

              Чл.11 При неизпълнение на задълженията в чл.3, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер 0.2 % от стойността на неизпълнените задължения, но не повече от 10% от общата стойност на задължението.

           Чл.12 Размерът на сумата по чл.3 се променя автоматично в случай на промяна на цената за депониране на тон отпадък, приета от Общински съвет - Бургас.

Чл. 13  При промяна в правния статут или собствеността на страните по Договора, същият остава в сила за правоприемниците им, в случай, че последните притежават необходимите разрешителни.

Чл. 14 Всички уведомления и взаимоотношения между страните по настоящия Договор се извършват в писмена форма на посочените в Договора адреси.

Чл. 15 Споразуменията към настоящия договор са валидни, ако са изразени в писмена форма и са подписани от двете страни.

            Чл.16 Контрол относно вида и състава на доставяните за депониране и обработка отпадъци се осъществява от длъжностните лица на депото.

            За неуредените в настоящия договор отношения се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

            Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра за всяка от страните.

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                       ИЗПЪЛНИТЕЛ:

                                                                                          ДИРЕКТОР:

/.................................../                                              /…………………………/

 

  

       Гл. счетоводител:                                                   Гл. счетоводител:

         /…………………………/                                           /…………………………/

„ДОСТАВКА НА МОБИЛНО ОБОРУДВАНЕ – КОНТЕЙНЕРОВОЗ, ВТОРА УПОТРЕБА, СЪГЛАСНО СПЕЦИФИКАЦИЯ“

Уникален номер в регистъра на АОП:9052145

Възложител на настоящата процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка, възлагана по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), е ОП „Чистота Еко“ с адрес: гр. Бургас, ул.“Александровска“ № 26, тел.: 0889/290143, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., интернет адрес: http://chistotaeco.com/ . ОП „Чистота Еко“ е Възложител съгласно Заповед № 3211/25.11.15г. на Кмета на Община Бургас Димитър Николов и като такъв има задължението при възлагането на обществени поръчки стриктно да спазва разпоредбите на Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

До Директора

на ОП „Чистота Еко“

ЗАЯВЛЕНИЕ

от

………………………………………………………………………………….....

(име, фамилия – длъжност)

…………………………………………………………………………………….

(община, фирма, организация)

Г-н Директор,

Във връзка с извозване на отпадъците от …………………………… до

Регионално депо за неопасни отпадъци „Братово – Запад“ заявявам:

  1. Дневно количество отпадъци: …………. т. с код ………..
  2. Време на доставка от ……. до ……..
  3. Дни от седмицата за доставка: ………………………………………….

С уважение:…………………..                                            дата:…………..

         /име, фамилия, подпис/

Тарифа за цени, услуги и права

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

Тарифа за цени, услуги и права, предоставени от общината, съгласно чл.6, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси на територията на Община Бургас към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

Цени услуги

ДДС

Лева/тон

Цена за сепариране и депониране на смесени битови отпадъци за членове на сдружението

вкл. ДДС

22.80

Цена за депониране на смесени битови отпадъци за членове на сдружението

вкл. ДДС

13.56

Цена за третиране на разделно  събрани (чисти) растителни биоразградими отпадъци

вкл. ДДС

9.60

Цена за третиране на  замърсени растителни отпадъци

вкл. ДДС

28.68

Цена за третиране на строителни отпадъци от бита и едрогабаритни отпадъци

вкл. ДДС

7.44

Цена за сепариране и депониране на отпадъци от външни клиенти

вкл. ДДС

28.68

Цена на произведен компост

вкл. ДДС

84.00

Временно съхранение на опасни отпадъци от  бита

вкл. ДДС

134.00

Цена за депониране на утайки от пречиствателни станции, пепел от промишлени котли и други  специфични производствени   отпадъци

вкл. ДДС

150.00

Превоз на рециклируеми материали от малки търговски обекти, държавни и общински учреждения и фирми на територията на Община Бургас

вкл. ДДС

50.00

лева/курс

Обезпечение по чл. 60, ал. 1 от ЗУО

не се начислява ДДС

8.60

* Отчисления по чл. 64, ал. 1 от ЗУО за 2017г.

не се начислява ДДС

40.00

 

Забележка: *Отчисленията по чл. 64, ал. 1 от ЗУО, считано от 01.01.2017г., се променят в размер на 40.00лв./т на основание чл. 20, ал. 1, т. 1, буква „д“ от Наредба № 7 от 19.12.2013г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изискани при депониране на отпадъци.


Процедура на договаряне без обявление по реда на чл. 90, ал. 1, т. 11 от ЗОП с предмет: Покупка на гориво- дизел за нуждите на ОП "ЧИСТОТА ЕКО"

Уникален номер в регистъра на АОП:00797-2015-0030
Публикувано на: вторник, 21 април 2015
Валидно до: вторник, 21 април 2015, 13:39

Процедура на договаряне без обявление по реда на чл. 90, ал. 1, т. 11 от ЗОП с предмет: Покупка на гориво- дизел за нуждите на ОП "ЧИСТОТА ЕКО".

 

Електронна преписка

 Решение  Решение

Номер: 00797-2015-0030_833/20.04.15 г.
Дата: 11:05:34, 21 април 2015

 

 

 

За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2015-0030

Абонамент чрез RSS