burgas

Вход

Заповед за откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи - сепарирани отпадъци

ЗАПОВЕД

26 /21.05.2018 г.

 

         На основание чл. 62, ал. 2 и чл. 77 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас

ОТКРИВАМ :

Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи – сепарирани отпадъци, общинска собственост, продукт от дейността на ОП „ЧИСТОТА ЕКО“, подробно описани и разпределени по вид, единична цена, количество, стойност (начална тръжна цена), стъпка за наддаване и депозит за участие за всеки отделен продукт, съгласно посочената по-долу таблица.

N ПО РЕД

ВИДОВЕ ОТПАДЪЦИ

ЕДИНИЧНА ЦЕНА

ЛВ./КГ.

СТЪПКА

НА

НАДДА

ВАНЕ

5%

КОЛИЧЕСТВО

(КГ.)

НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА, БЕЗ ДДС

ДЕПОЗИТ ЗА УЧАСТИЕ

1

ПОЛИЕТИЛЕН ТЕРЕФТАЛАТ ПЕТ ПРОЗРАЧЕН

0.40

0.0200

30 000

12 000

1200

2

ПОЛИЕТИЛЕН ТЕРЕФТАЛАТ ПЕТ СИН

0.40

0.0200

5 000

2 000

200

3

ПОЛИЕТИЛЕН ТЕРЕФТАЛАТ ПЕТ ЗЕЛЕН

0.40

0.0200

8 000

3 200

320

4

ПОЛИЕТИЛЕН ТЕРЕФТАЛАТ ПЕТ КАФЯВ

0.30

0.0150

6 000

1 800

180

5

HDPE

/ТВЪРДА ПЛАСТМАСА/

0.30

0.0150

8 000

2 400

240

6

ЧЕРНИ МЕТАЛИ – ОПАКОВКИ

0.18

0.0090

50 000

9 000

900

7

ОПАКОВКИ ОТ АЛУМИНИЙ

1.20

0.0600

5 000

6 000

600

8

ОПАКОВКИ ОТ СТЪКЛО

0.05

0.0025

10 000

500

50

9

СМЕСЕНА ТВЪРДА ПЛАСТМАСА

0.20

0.0100

3 000

600

60

10

КАРТОН ВЕЛПАПЕ /ЗАМЪРСЕНА/

0.05

0.0025

150 000

7 500

750

 

ОБЩО:

   

275 000

45 000

 

Търгът да се проведе на 07.06.2018 г., от 10.00 часа, в заседателна зала на ОП „Чистота еко“ в Регионално депо „Братово – Запад“

  Определените размери на депозити за участие в тръжните процедури следва да бъдат внесени по банкова сметка на ОП „ЧИСТОТА ЕКО“, при „Общинска банка” АД, клон Бургас – BG94SOMB91303358396200, BIC:SOMBBGSF

Определям цена на един комплект тръжна документация в размер на 110 (сто и десет) лева, без ДДС, които се внасят в касата на ОП „ЧИСТОТА ЕКО“ в Регионално депо „Братово – Запад“ , невъзстановими след приключване на процедурата. Документацията за участие в търга се закупува в касата на ОП „ЧИСТОТА ЕКО“ в Регионално депо „Братово – Запад“, всеки работен ден от 08.30 до 16.00 часа. Крайният срок за закупуване на документация за участие в търга е до 16.00 часа на 06.06.2018 г.

Всеки участник в търга има право с един комплект закупена тръжна документация да участва в търга за един, няколко или за всички артикули, посочени в таблицата.

Заявления за участие в търговете се подават в офиса на Технически сътрудник ОП „ЧИСТОТА ЕКО“ в Регионално депо „Братово – Запад“ лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 08.30 до 17.00 часа. Върху плика се изписват номера и наименованията на видовете отпадъци, за които се участва в търга.

Крайният срок за приемане на заявления за участие в търга е до 16.00 часа на 06.06.2018 година.

Утвърждавам тръжна документация за всеки от търговете за посочените в тази заповед продукти, както следва: тръжни условия, заявление –образец (приложение №1); Декларация (приложение №2); Декларация за извършен оглед по образец – приложение № 3; Декларация за поемане на разходите по натоварване, транспорт и разтоварване на закупените вещи - отпадъци по образец – приложение № 4; Договор–проект (приложение №5); Декларация (приложение №6); Заповед.

Оглед на движимите вещи може да бъде извършван всеки работен ден от 01.06.2018 г. до 06.06.2018 г. от 10.00 до 12.00 часа, след предварително записване на телефони: 0888/454896 - инж. Цоню Дянков - технически ръководител, 0887/447907Пепа Кратункова – Контрольор - отговорник.

При обявяване на търга за непроведен, повторен търг за съответните движими вещи, да се проведе на 14.06.2018, от 10.00 часа, в заседателна зала ОП „Чистота еко“ в Регионално депо „Братово – Запад“

Ново заявление за участие в повторния търг за изброените артикули да се подава в офиса на Технически сътрудник ОП „ЧИСТОТА ЕКО“ в Регионално депо „Братово – Запад“, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 08.30 до 16.00 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторния търг е до 16.00 часа на 13.06.2018 година.

В новото заявление за участие кандидатите имат право да заявят, че ще се ползват от подадените с първото заявление документи и следва да заплатят наново депозит за участие в търга.

Крайният срок за приемане на заявленията за участие в повторния търг е до 16.00 часа на 13.06.2018 година.

Оглед на движимите вещи, във връзка с повторния търг, може да бъде извършван всеки работен ден от 08.06.2018 г. до 13.06.2018 г. от 10.00 до 12.00 часа, след предварително записване на телефони: 0888/454896 - инж. Цоню Дянков, технически ръководител, 0887/447907- Пепа Кратункова – Контрольор - отговорник.

Допълнителна информация: тел. 0887/447907Пепа Кратункова – Контрольор - отговорник.

Заповедта за откриване на търга да се обяви във вестник „Черноморски фар“ и на електронната страница на ОП „ЧИСТОТА ЕКО“ на 22.05.2018 г.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването и.

Настоящата заповед да се връчи на директора на Дирекция “Управление на общинската собственост” при Община Бургас и Председателя на Тръжната комисия за изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на директора на Дирекция “Управление на общинската собственост”

Изпълнението на заповедта възлагам на инж. Цоню Дянков – технически ръководител в ОП „Чистота еко“ при Община Бургас и Председателя на Тръжната комисия.

 

инж. СТЕФАН КАЛЧЕВ

Директор на ОП „ЧИСТОТА ЕКО“ Община Бургас

Методика за приемане на отпадъци с цел тяхното предварително третиране (сепариране) и/или компостиране и/или депониране на Регионалното депо за неопасни отпадъци „Братово-Запад“

 

Методика за приемане на отпадъци с цел тяхното предварително третиране (сепариране) и/или компостиране и/или депониране на Регионалното депо за неопасни отпадъци „Братово-Запад“

 1. Приемането на отпадъци в Регионалното депо за неопасни отпадъци „Братово-Запад“ се извършва по предварително уточнен график и направена и приета заявка с притежателя на отпадъците, въз основа на писмен Договор.
 2. Неразделна част от Договора са:
 • Направена и приета Заявка с притежателя на отпадъците, съдържаща предварително уточнен график, заявени количества и вид на отпадъка (код);
 • Представен Доклад от основното охарактеризиране на отпадъците и Становище от РИОСВ-Бургас във връзка с доклада, които са неразделна част от настоящия договор;
 • Тарифата на цени на услуги и права, предоставени от ОП „Чистота ЕКО“, свързани с обработката на отпадъци.
 1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 1 от Наредба 2 от 07.2014 г. за класификация на отпадъците причинителят на отпадъци е длъжен да класифицира отпадъците, образувани в резултат от дейността му, като предприеме всички необходими действия по реда на тази наредба.
 2. Класификацията на отпадъците се извършва чрез избор на шестцифрен код, посочен в списъка на отпадъците по приложение № 1 от Наредба №2 за класификация на отпадъците. Стъпките за класифициране на отпадъци са описани в наредбата. Процедурата по приключване на класификацията на отпадъците завършва с издаване на утвърден работел лист с подпис и печат от РИОСВ.
 3. Следващ етап, свързан с обезвреждане на отпадъците чрез депониране, е изготвяне на Доклад от основно охарактеризиране и Становище от РИОСВ. Стъпките за изготвяне на доклада са описани в Раздел III от Наредба №6 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.
 4. За биоотпадъци, предназначени за обработка чрез компостиране, е необходимо наличие единствено на работен лист, утвърден от РИОСВ.
 5. На компостиране се подлагат биоотпадъци със съдържание на примеси не повече от 10 на сто от общото количество, което е събрано разделно при източника на образуване.
 6. За транспортиране на всички видове отпадъците от мястото на образуването им до регионалното депо за неопасни отпадъци се изисква наличие на „Регистрационен документ за събиране и транспортиране на съответния вид отпадък“, издаден от РИОСВ.
 7. Притежателят на отпадъци извозва отпадъците със собствен или нает транспорт. В случай на липса на подходящо транспортно средство за превоз на отпадъци, лицето, притежател на отпадъци, е необходимо да предостави заверено копие на Договор за транспортиране на отпадъците, сключен с лица, притежаващи съответното разрешително по ЗУО.
 8. Когато отпадъците не могат да бъдат приети на депото, поради липсваща документация или има несъответствие с описанието в придружаващата ги документация, или са предмет на трансграничен внос, оператора има право да направи отказ за приемането им, като незабавно уведомява РИОСВ за причината за направения отказ.
 9. Съгласно изискванията чл. 13, ал. 1 от НАРЕДБА № 6 от 27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци не се допуска депонирането на:
 10. течни отпадъци;
 11. отпадъци, определени с наредбата по чл. 3 ЗУО като експлозивни, корозивни, оксидиращи, леснозапалими или запалими;
 12. болнични и други клинични отпадъци от хуманното и ветеринарното здравеопазване и/или свързана с тях изследователска дейност, които с наредбата по чл. 3 ЗУО са класифицирани като инфекциозни;
 13. излезли от употреба гуми с изключение на велосипедни гуми и гуми с външен диаметър над 1400 mm, в т.ч.:

а) цели гуми - без тези, които се влагат като материал в строителството на депа;

б) нарязани гуми;

 1. отпадъци, които не удовлетворяват критериите за приемане на отпадъци на депа съгласно приложение № 1;
 2. неидентифицирани и нови химични вещества, възникнали в резултат на научноизследователска, развойна и учебна дейност, ефектът от които върху човека и околната среда е неизвестен.

ОП Чистота еко стартира продажбите на компост от 10.02.2017г.

От 10.02.2017 година ОП Чистота еко стартира продажбите на компост. Продажбите се осъществяват всеки делничен ден от понеделник до петък от 09:00 часа до 16.00 часа.

 

 

ДОГОВОР ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ

                                                                Д О Г О В О Р

                                                                                                                                      ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ

Днес,  ........... …… г. в гр. Бургас, между:

1…………………………………………………………..БУЛСТАТ …………….................., седалище и адрес на управление………………………………………………………………..……………………………, тел.: ………………….., e-mail: ……………..………………… представлявано от.................................................................................................., наричан за краткост по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ,

            И

2. ОП „ЧИСТОТА ЕКО“, БУЛСТАТ 0000568141687, адрес: гр. Бургас, ул.“Александровска“ №26, тел.: 0889/071 432, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., представлявано от Стефан Василев Калчев – Директор и Мария Александрова Иванова – Главен счетоводител, наричани по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ

            

           На основание чл.8, ал.1 от ЗУО, чл. 9 от ЗЗД, чл.3 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Бургас и Комплексно разрешително с рег. № 385-Н0/2009 на МОСВ се сключи настоящият договор за следното:

 

I.ПРЕДМЕТ И ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА. СРОК.

 

            Чл.1 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява приемането, депонирането и обработка на декларираното от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ количество неопасни отпадъци на „Регионално депо за неопасни отпадъци” с. Братово при условията на Комплексно разрешително с рег. № 385-Н0/2009 на МОСВ.

            (2) Неразделна част от настоящия договор са:

Приложение №1 – Направена и приета заявка с притежателя на отпадъците, съдържаща предварително уточнен график, заявени количества и вид на отпадъка (код);

Приложение №2 - Представен доклад от основното охарактеризиране на отпадъците  и становище от РИОСВ-Бургас във връзка с доклада, които са  неразделна част от настоящия договор.;

Приложение №3 - Тарифата на цени на услуги и права, предоставени от общината, чрез общински предприятия, съгласно чл.6, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси на територията на Община Бургас Приложение № 6 към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, раздел VI - Цени на услуги, предоставени от ОП „Чистота ЕКО“,

            (3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема отпадъците по алинея (1)  на депото след представяне на разрешението по чл. 120 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 11, ал. 1 от Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни (ПМС № 238/02.10.2009г.)

            Чл.2 Действието на настоящия договор е за срок от една година, считано от датата на подписването му.

 

 II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

 

             Чл.3 (1) По силата на този договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да предаде за обработване и депониране на депото отпадъци предварително съгласувани и съответстващи по вид на Комплексно разрешително с рег. № 385-Н0/2009 на МОСВ, съгласно Приложение №1 и Приложение №2, неразделна част от настоящия договор.

            (2)  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава, в срок до 30 (тридесет) календарни дни след издаването на фактурата да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сумата в размер лева на тон отпадък, съгласно Приложение №3 неразделна част от настоящия договор - Тарифата на цени на услуги и права, предоставени от общината, чрез общински предприятия, съгласно чл.6, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси на територията на Община Бургас Приложение № 6 към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, раздел VI- Цени на услуги, предоставени от ОП „Чистота ЕКО“.

            (3)  Плащането се извършва с платежно нареждане по сметката на ОП ‘’Чистота Еко’’ : IBAN : BG06SOMB91303158396200 при  банка: Общинска банка ФЦ Бургас, BIC : SOMBBGSF

            Чл.4 (1) В случай, че  на депото ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е констатирал еднократно надхвърляне на количеството отпадъци по чл. 3, ал.1, то същото се заплаща от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по реда на чл.3 от настоящия договор в срок от 30 (тридесет) календарни дни от датата на констатирането на еднократно надхвърляне.

           

            (2) При изчерпване на договореното количество отпадъци преди края на срока на договора, страните уреждат отношенията си с допълнително споразумение.

            Чл.5 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извозва отпадъците със собствен или нает транспорт.

            Чл.6 Транспортирането на отпадъците на депото се извършва само с превозни средства, снабдени с подходящо оборудване против замърсяване на пътните платна или със специализирани транспортни средства.

            Чл.7 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да спазва вътрешния установен ред за работа на депото. Преди приемане на отпадъците или при първата доставка, притежателят на отпадъците, предназначени за обработка или депониране има задължение да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документи от акредитирана лаборатория за основно охарактеризиране на вида на отпадъците, съгласуван с РИОСВ и в съответствие с Условията на Комплексно разрешително с рег. № 385-Н0/2009 на МОСВ.

 

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

 

            Чл.8 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, или упълномощено от него лице дава разрешение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за разтоварване, депониране и обработка на превозените отпадъци след представяне на следните приложения и документи:

            а. Приложение  №1, №2 и №3 от настоящия договор;

            б. Заверено копие на Договор за транспортиране на отпадъците, сключен с лица, притежаващи съответното разрешително по ЗУО.

            Чл.9 Действителното количество на приетите отпадъци се отразява в дневник, воден на депото в тонове, установени по кантарни бележки от електронната везна.

 

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

 

             Чл.10 Настоящият договор се прекратява:

 1. По взаимно съгласие на страните, изразено писмено;
 2. С тримесечно писмено предизвестие от която и да е от страните;
 3. От датата, от която Изпълнителят не притежава Разрешение за извършване на

дейности с неопасни отпадъци, за което е длъжен да информира писмено Възложителя.

 

 V. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

            Чл.11 При неизпълнение на задълженията в чл.3, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер 0.2 % от стойността на неизпълнените задължения, но не повече от 10% от общата стойност на задължението.

            Чл.12 Размерът на сумата по чл.3 се променя автоматично в случай на промяна на цената за депониране на тон отпадък, приета от Общински съвет - Бургас.

            Чл. 13  При промяна в правния статут или собствеността на страните по Договора, същият остава в сила за правоприемниците им, в случай, че последните притежават необходимите разрешителни.

            Чл. 14 Всички уведомления и взаимоотношения между страните по настоящия Договор се извършват в писмена форма на посочените в Договора адреси.

            Чл. 15 Споразуменията към настоящия договор са валидни, ако са изразени в писмена

форма и са подписани от двете страни.

            Чл.16 Контрол относно вида и състава на доставяните за депониране и обработка отпадъци се осъществява от длъжностните лица на депото.

            Страните се задължават предоставените лични данни да бъдат използвани единствено и само за целите на настоящият договор и ще се обработват, съхраняват и предоставят само и единствено по реда, предвиден в Регламент (ЕС) 2016/679/.

            За неуредените в настоящия договор отношения се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

            Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра за всяка от страните.

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                                   ИЗПЪЛНИТЕЛ:

                                                                                              ДИРЕКТОР:

/.................................../                                                                      /…………………………/

           

  

Гл. счетоводител:                                                             Гл. счетоводител:

 

             /…………………………/                                                       /…………………………/

„ДОСТАВКА НА МОБИЛНО ОБОРУДВАНЕ – КОНТЕЙНЕРОВОЗ, ВТОРА УПОТРЕБА, СЪГЛАСНО СПЕЦИФИКАЦИЯ“

Уникален номер в регистъра на АОП:9052145

Възложител на настоящата процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка, възлагана по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), е ОП „Чистота Еко“ с адрес: гр. Бургас, ул.“Александровска“ № 26, тел.: 0889/290143, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., интернет адрес: http://chistotaeco.com/ . ОП „Чистота Еко“ е Възложител съгласно Заповед № 3211/25.11.15г. на Кмета на Община Бургас Димитър Николов и като такъв има задължението при възлагането на обществени поръчки стриктно да спазва разпоредбите на Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

 

                                                                                                             До Директора

                                                                                                            на ОП „Чистота Еко“

                                                    ЗАЯВЛЕНИЕ

                                                            от

…………………………………………………………………………........................……….....

                                              (име, фамилия – длъжност)

………………………………………………………………….........................………………….

                                             (община, фирма, организация)

 

Г-н Директор,

Във връзка с извозване на отпадъците от ………........................…………………… до  

Регионално депо за неопасни отпадъци „Братово – Запад“ заявявам:

 1. Дневно количество отпадъци: …......………. т. с код ….......……..
 2. Време на доставка от ….......…. до …......…..
 3. Дни от седмицата за доставка: ………………………………………….

Страните се задължават предоставените лични данни да бъдат използвани

единствено и само за целите на настоящото заявление и ще се обработват,

съхраняват и предоставят само и единствено по реда, предвиден в

Регламент (ЕС) 2016/679/.

 

С уважение:…………………..                                                            дата:…………..

         /име, фамилия, подпис/

 

Тарифа за цени, услуги и права

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

Тарифа за цени, услуги и права, предоставени от общината, съгласно чл.6, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси на територията на Община Бургас към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т.1, Протокол №36/19.12.2017 г., влязла в сила от 01.01.2018г.

ОП „Чистота ЕКО“

 

Лева/тон

Сепариране и депониране на смесени битови отпадъци за членове на сдружението (изм. Протокол №26/25.04.2017 г.)

вкл. ДДС

27.60

Депониране на смесени битови отпадъци за членове на сдружението

вкл. ДДС

13.56

Третиране на разделно  събрани (чисти) растителни биоразградими отпадъци

вкл. ДДС

9.60

Третиране на замърсени растителни отпадъци

вкл. ДДС

28.68

Третиране на строителни отпадъци от бита и едрогабаритни отпадъци

вкл. ДДС

7.44

Сепариране и депониране на отпадъци от външни клиенти (изм. Протокол №26/25.04.2017 г.)

вкл. ДДС

33.60

Цена на произведен компост (изм. Протокол №26/25.04.2017 г.)

Цена на произведен компост (нова, Протокол №26/25.04.2017 г.)

Цена на произведен компост (нова, Протокол №26/25.04.2017 г.)

Цена на произведен компост (нова, Протокол №26/25.04.2017 г.)

вкл. ДДС

вкл. ДДС

вкл. ДДС

вкл. ДДС

84.00

3.60/10 литра

1.80/5 литра

1.20/3 литра

Временно съхранение на опасни отпадъци от бита

вкл. ДДС

134.00

Депониране на утайки от пречиствателни станции, пепел от промишлени котли и други  специфични производствени   отпадъци (изм. Протокол №26/25.04.2017 г.)

вкл. ДДС

150.00

Превоз на рециклируеми материали от малки търговски обекти, държавни и общински учреждения и фирми на територията на Община Бургас

вкл. ДДС

50.00

лева/курс

Обезпечение по чл. 60, ал.1 от ЗУО

осв. ДДС

8.60

Отчисления по чл. 64, ал.1 от ЗУО (изм. Протокол №26/25.04.2017 г., Протокол №36/19.12.2017 г.) за 2018г.

осв. ДДС

57.00

Забележка: *Отчисленията по чл. 64, ал. 1 от ЗУО, считано от 01.01.2019г., се променят в размер на 57.00лв./т на основание чл. 20, ал. 1, т. 1, буква „e“ от Наредба № 7 от 19.12.2013г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изискани при депониране на отпадъци, обн. ДВ бр. 111 от 27.12.2013г., изм. и доп. ДВ бр. 7 от 20.01.2017г.

Процедура на договаряне без обявление по реда на чл. 90, ал. 1, т. 11 от ЗОП с предмет: Покупка на гориво- дизел за нуждите на ОП "ЧИСТОТА ЕКО"

Уникален номер в регистъра на АОП:00797-2015-0030
Публикувано на: вторник, 21 април 2015
Валидно до: вторник, 21 април 2015, 13:39

Процедура на договаряне без обявление по реда на чл. 90, ал. 1, т. 11 от ЗОП с предмет: Покупка на гориво- дизел за нуждите на ОП "ЧИСТОТА ЕКО".

 

Електронна преписка

 Решение  Решение

Номер: 00797-2015-0030_833/20.04.15 г.
Дата: 11:05:34, 21 април 2015

 

 

 

За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2015-0030

Абонамент чрез RSS