burgas

Вход
Новини

Новини (3)

Новини ОП ЧИстота Еко Бургас

Списък на неработещи мобилни центрове на територията на община Бургас за месец Януари 2019г

Уведомяваме Ви, следното:

1. Мобилен център №11 ж.к. "Братя Миладинови", зад бл. На Трапезица, зад бл.56 - няма да работи за периода от 17.01.2019г. до 21.01.2019г. включително.

2. Мобилен център №3  ж.к. "Меден рудник" , зона А , кв.16 – между бл.38 и 34, пред тото пункта, срещу Лидъл - няма да работи от 16.01.2019г. до 21.01.2019г. включително.

3. Мобилен център № 7 ж.к. "Изгрев", кв.18 – между бл.66/65 - няма да работи за периода от 17.01.2019г. до 28.01.2019г. включително.

Информация за Мобилен център №8

Във връзка с решение на Община Бургас уведомяваме, че Мобилният център № 8, с адрес: ЗДГЧ кв.139 – площадка зад бл.70 , между ул.“Шейново“ и ул. „Самуил“ е преместен поради ремонтни дейности.

Всички граждани, желаещи да получат компост или да предадат разделно събран отпадък могат да посетят останалите мобилни центрове. 

Информация за разположението на всички мобилни центрове може да намерите на сайта на ОП „Чистота Еко“.

http://www.chistotaeco.com/potr-menyu/kategorii/item/328-2017-11-21-10-39-48

Увеличение щата на "Чистота еко" Бургас

ОбС 08-00-4230 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОП „Чистота еко“, приет с Решение на Общински съвет – Бургас от 28.10.2014 г. по т.16 (Протокол №42)

РЕШЕНИЕ:

І. Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОП „Чистота еко“, приет с Решение на Общински съвет Бургас от 28.10.2014г. по т.16 /Протокол №42/ както следва:

1. Изменя чл.6 от Правилника, както следва:

„Чл.6. Общинското предприятие “Чистота еко” се създава за осъществяване на следните дейности:

- управление, експлоатация и поддържане на регионално депо „Братово-Запад“;

- разделно събиране на отпадъци от опаковки и други разделно събирани отпадъци;

- сепариране  и рециклиране на отпадъци;

- обезвреждане на неопасни отпадъци чрез депониране;

- компостиране на биоразградими отпадъци.

- обслужване на мобилни центрове за безвъзмездно предаване разделно събрани фракции  от населението;

- обслужване на площадки за временно съхранение на растителни отпадъци.

2. Отменя Приложение 1.2, неразделна част от действащия Правилник за организацията и дейността на ОП „Чистота еко“.

3. Увеличава с 52 бр. числеността на персонала на ОП „Чистота еко“., считано от 01.02.2016 г.;

4. Променя числения състав на ОП „Чистота еко“ от 53 бр. на 105 бр. и изменя чл.8 от Правилника, както следва:

„Чл.8. Организационно-управленската структура на предприятието е съгласно Приложение 1.2, неразделна част от настоящия правилник. Численият състав е от 105 бройки.”

5. Приема ново Приложение 1.2 “Организационно-управленската структура на ОП „Чистота еко“ към чл.8 от Правилника за устройството и дейността на ОП „Чистота еко“, което става неразделна част от настоящото решение и от Правилника.

6. Утвърждава предложеното ново щатно разписание на Общинско предприятие “ЧИСТОТА ЕКО” по бройка, численост и длъжности.

 

Абонамент чрез RSS