burgas

Вход

администратор

Уеб сайт::

„ДОСТАВКА НА МОБИЛНО ОБОРУДВАНЕ – КОНТЕЙНЕРОВОЗ, ВТОРА УПОТРЕБА, СЪГЛАСНО СПЕЦИФИКАЦИЯ“

Уникален номер в регистъра на АОП:9052145

Възложител на настоящата процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка, възлагана по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), е ОП „Чистота Еко“ с адрес: гр. Бургас, ул.“Александровска“ № 26, тел.: 0889/290143, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., интернет адрес: http://chistotaeco.com/ . ОП „Чистота Еко“ е Възложител съгласно Заповед № 3211/25.11.15г. на Кмета на Община Бургас Димитър Николов и като такъв има задължението при възлагането на обществени поръчки стриктно да спазва разпоредбите на Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

 

                                                                                                             До Директора

                                                                                                            на ОП „Чистота Еко“

                                                    ЗАЯВЛЕНИЕ

                                                            от

…………………………………………………………………………........................……….....

                                              (име, фамилия – длъжност)

………………………………………………………………….........................………………….

                                             (община, фирма, организация)

 

Г-н Директор,

Във връзка с извозване на отпадъците от ………........................…………………… до  

Регионално депо за неопасни отпадъци „Братово – Запад“ заявявам:

  1. Дневно количество отпадъци: …......………. т. с код ….......……..
  2. Време на доставка от ….......…. до …......…..
  3. Дни от седмицата за доставка: ………………………………………….

Страните се задължават предоставените лични данни да бъдат използвани

единствено и само за целите на настоящото заявление и ще се обработват,

съхраняват и предоставят само и единствено по реда, предвиден в

Регламент (ЕС) 2016/679/.

 

С уважение:…………………..                                                            дата:…………..

         /име, фамилия, подпис/

 

Тарифа за цени, услуги и права

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

Тарифа за цени, услуги и права, предоставени от общината, съгласно чл.6, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси на територията на Община Бургас към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т.1, Протокол №36/19.12.2017 г., влязла в сила от 01.01.2018г.

ОП „Чистота ЕКО“

 

Лева/тон

Сепариране и депониране на смесени битови отпадъци за членове на сдружението (изм. Протокол №26/25.04.2017 г.)

вкл. ДДС

27.60

Депониране на смесени битови отпадъци за членове на сдружението

вкл. ДДС

13.56

Третиране на разделно  събрани (чисти) растителни биоразградими отпадъци

вкл. ДДС

9.60

Третиране на замърсени растителни отпадъци

вкл. ДДС

28.68

Третиране на строителни отпадъци от бита и едрогабаритни отпадъци

вкл. ДДС

7.44

Сепариране и депониране на отпадъци от външни клиенти (изм. Протокол №26/25.04.2017 г.)

вкл. ДДС

33.60

Цена на произведен компост (изм. Протокол №26/25.04.2017 г.)

Цена на произведен компост (нова, Протокол №26/25.04.2017 г.)

Цена на произведен компост (нова, Протокол №26/25.04.2017 г.)

Цена на произведен компост (нова, Протокол №26/25.04.2017 г.)

вкл. ДДС

вкл. ДДС

вкл. ДДС

вкл. ДДС

84.00

3.60/10 литра

1.80/5 литра

1.20/3 литра

Временно съхранение на опасни отпадъци от бита

вкл. ДДС

134.00

Депониране на утайки от пречиствателни станции, пепел от промишлени котли и други  специфични производствени   отпадъци (изм. Протокол №26/25.04.2017 г.)

вкл. ДДС

150.00

Превоз на рециклируеми материали от малки търговски обекти, държавни и общински учреждения и фирми на територията на Община Бургас

вкл. ДДС

50.00

лева/курс

Обезпечение по чл. 60, ал.1 от ЗУО

осв. ДДС

8.60

Отчисления по чл. 64, ал.1 от ЗУО (изм. Протокол №26/25.04.2017 г., Протокол №36/19.12.2017 г.) за 2018г.

осв. ДДС

45.00

Забележка: *Отчисленията по чл. 64, ал. 1 от ЗУО, считано от 01.01.2018г., се променят в размер на 45.00лв./т на основание чл. 20, ал. 1, т. 1, буква „e“ от Наредба № 7 от 19.12.2013г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изискани при депониране на отпадъци, обн. ДВ бр. 111 от 27.12.2013г., изм. и доп. ДВ бр. 7 от 20.01.2017г.

Абонамент чрез RSS