burgas

Вход

администратор

Уеб сайт::

Увеличение щата на "Чистота еко" Бургас

ОбС 08-00-4230 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОП „Чистота еко“, приет с Решение на Общински съвет – Бургас от 28.10.2014 г. по т.16 (Протокол №42)

РЕШЕНИЕ:

І. Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОП „Чистота еко“, приет с Решение на Общински съвет Бургас от 28.10.2014г. по т.16 /Протокол №42/ както следва:

1. Изменя чл.6 от Правилника, както следва:

„Чл.6. Общинското предприятие “Чистота еко” се създава за осъществяване на следните дейности:

- управление, експлоатация и поддържане на регионално депо „Братово-Запад“;

- разделно събиране на отпадъци от опаковки и други разделно събирани отпадъци;

- сепариране  и рециклиране на отпадъци;

- обезвреждане на неопасни отпадъци чрез депониране;

- компостиране на биоразградими отпадъци.

- обслужване на мобилни центрове за безвъзмездно предаване разделно събрани фракции  от населението;

- обслужване на площадки за временно съхранение на растителни отпадъци.

2. Отменя Приложение 1.2, неразделна част от действащия Правилник за организацията и дейността на ОП „Чистота еко“.

3. Увеличава с 52 бр. числеността на персонала на ОП „Чистота еко“., считано от 01.02.2016 г.;

4. Променя числения състав на ОП „Чистота еко“ от 53 бр. на 105 бр. и изменя чл.8 от Правилника, както следва:

„Чл.8. Организационно-управленската структура на предприятието е съгласно Приложение 1.2, неразделна част от настоящия правилник. Численият състав е от 105 бройки.”

5. Приема ново Приложение 1.2 “Организационно-управленската структура на ОП „Чистота еко“ към чл.8 от Правилника за устройството и дейността на ОП „Чистота еко“, което става неразделна част от настоящото решение и от Правилника.

6. Утвърждава предложеното ново щатно разписание на Общинско предприятие “ЧИСТОТА ЕКО” по бройка, численост и длъжности.

 

Правилник за организацията и дейността на общинско предприятие „ЧИСТОТА ЕКО”

Приет с решение на Общински съвет-Бургас по т.16 от Протокол №42/28.10.2014 г.

I. Общи разпоредби

             Чл.1. Настоящият Правилник урежда дейността, специфичните правила и управлението на Общинско предприятие „Чистота еко”.

            Чл.2. (1) Общинското предприятие „Чистота еко” е специализирано звено на Община Бургас по смисъла на глава шеста, чл.51, ал.1 от Закона за общинската собственост.

            (2) Общинското предприятие „Чистота еко” няма статут на юридическо лице и осъществява дейността си от името на Община Бургас в рамките на предоставените му пълномощия.

            Чл.3. Общинското предприятие „Чистота еко” е второстепенен разпоредител с бюджетни средства и осъществява своята дейност на бюджетна издръжка при условията и реда на този правилник. Предприятието е със самостоятелна сметка в банката.

            Чл.4. Общинското предприятие „Чистота еко” се създава, преобразува и закрива с решение на Общински съвет – Бургас.

  • Публикувана в За нас
  • 0

Общинско предприятие "Чистота еко" Бургас

ОП Чистота еко

Предмет на дейност на общинското предприятие „Чистота еко” :

  • управление, експлоатация и поддържане на регионално депо „Братово-Запад“;
  • разделно събиране на отпадъци от опаковки и други разделно събирани отпадъци;
  • сепариране и рециклиране на отпадъци;
  • обезвреждане на неопасни отпадъци чрез депониране;
  • компостиране на биоразградими отпадъци.

Седалището и адреса на управление на предприятието е: гр.Бургас, ул. „Александровска” № 26.

Процедура на договаряне без обявление по реда на чл. 90, ал. 1, т. 11 от ЗОП с предмет: Покупка на гориво- дизел за нуждите на ОП "ЧИСТОТА ЕКО"

Уникален номер в регистъра на АОП:00797-2015-0030
Публикувано на: вторник, 21 април 2015
Валидно до: вторник, 21 април 2015, 13:39

Процедура на договаряне без обявление по реда на чл. 90, ал. 1, т. 11 от ЗОП с предмет: Покупка на гориво- дизел за нуждите на ОП "ЧИСТОТА ЕКО".

 

Електронна преписка

 Решение  Решение

Номер: 00797-2015-0030_833/20.04.15 г.
Дата: 11:05:34, 21 април 2015

 

 

 

За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2015-0030

Абонамент чрез RSS