burgas

Вход

ОП Чистота Еко

Кариери и развитие

По решение на Общиснки съвет /т.3 от Протколол №45 (31.07.2018г.) за прием на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОП "Чистота еко"  Ви Уведомяваме за промени както следва:

В приложение 1.2, в част "Общо за площадката" създава нова т.9 със следното съдържание: "Системен администратор/IT специалист - Средно техническо образование, разработва програмни продукти и бази данни и поддържа експлоатацията на съществуващите такива; Предлага различни варианти на програмни решения; Въвежда защита срещу неправомерно ползване на програмния продукт; Определя хардуерните и софтуерните изисквания за използване на програмните продукти; Отстранява софтуерните проблеми, възникнали при експлоатация на програмните продукти".

 

В тази връзка ОП "ЧИСТОТА ЕКО" Обявява конкурс за Системен администратор/IT специалист със следните изисквания:

Описание на длъжността: Подпомага въвеждането и поддържането на информационни и периферни системи; поддържа наличния хардуер и софтуер, анализира нуждите от промяна и прави предложения за промени.

Примерни основни задължения:

 1. Отговаря за програмното и технологическото осигуряване на компютърната техника.
 2. Инсталира, конфигурира и поддържа работни станции с Windows 7, 10 в мрежова среда.
 3. Инсталира и конфигурира сървър и сървърна операционна система MS Windows 2012 и следващи версии.
 4. Инсталира локални, мрежови принтери и други периферни устройства.
 5. Администрира и контролира достъпа на потребителите до базата данни; управлява и следи за прибавянето на нови потребители към мрежите; осигурява и поддържа защитата на мрежата срещу опити за неоторизиран достъп.
 6. Конфигурира, настройва и поддържа офис приложения, специализиран софтуер, антивирусни пакети и други.
 7. Администрира ТСР/IР мрежи и услуги, администрира активни мрежови LAN/WAN устройства-модеми.
 8. Извършва техническа поддръжка на наличния хардуер и прави предложения за периодично технологично обновяване.
 9. Отговаря за съхраняването на натрупаната информация, като периодично я архивира на електронен носител.
 10. Извършва периодична актуализация на операционните системи или приложен софтуер и на наличните бази данни.
 11. Анализира нуждите от промяна в текущия специализиран софтуер.
 12. Докладва на …. /прекия ръководител/ за всички текущи проблеми във връзка с наличния хардуер и софтуер; прави предложения за закупуване на нови и модернизиране на съществуващи програмни продукти, като извършва инсталирането и поддържането им.
 13. Провежда обучение на служителите за работа с програмни продукти; подпомага ги при възникване на проблеми при работата им със софтуера.
 14. Изработва правила и инструкции относно ползването на информационните системи и базите данни.
 15. Извършва и други действия, които са му възложени от директора/прекия ръководител/.

Типична квалификация: мрежови операционни системи: Windows 2012 и следващи версии; Linux; СУБД: MS SQL; офис приложения: MS Office 2013 и следващи версии; Networking: TCP/IP базирани мрежи.

Образование:

Средно специално.   

Специалност –“Информационни технологии”, “Компютърна техника и технологии”, “Информатика” или др. подобни специалности.

Чужди езици: английски на работно ниво.

Препоръчителен опит - опит в системната и мрежова администрация.

Длъжността  е пряко подчинена на Директор и технически ръководител на ОП "Чистота еко"

Кандидатите за работа в ОП "Чистота еко" следва да пуснат своите Автобиографии (CV) на адрес: гр.Бургас, ул."Александровска" №26 за ОП "Чистота еко", или на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Срок за подаване на Автобиографии: от 25.09.2018 година до 02.10.2018 година.

Интервю с подбраните кандидати ще се проведе на 09.10.2018 година. 

Списък на неработещи Мобилни центрове на територията на Община Бургас

Уведомяваме Ви, следното:

 1. Мобилен център № 2 ж.к. „Меден рудник” ,  срещу третата секция на бл.77, на     паркинга  -  няма да работи  на 13.11.2018 година..
 2. Мобилен център №18   ж.к. "Меден рудник" , на паркинга  срещу ОУ "Елин Пелин" -  няма да работи на 14.11.2018 година.
 3. Мобилен център № 9 ЦГЧ , зад бл.104, срещу защитеното жилище  -  няма да работи от 13.11.2018г. до 02.12.2018г. включително.

Заповед за откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи - сепарирани отпадъци

ЗАПОВЕД

26 /21.05.2018 г.

 

         На основание чл. 62, ал. 2 и чл. 77 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас

ОТКРИВАМ :

Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи – сепарирани отпадъци, общинска собственост, продукт от дейността на ОП „ЧИСТОТА ЕКО“, подробно описани и разпределени по вид, единична цена, количество, стойност (начална тръжна цена), стъпка за наддаване и депозит за участие за всеки отделен продукт, съгласно посочената по-долу таблица.

N ПО РЕД

ВИДОВЕ ОТПАДЪЦИ

ЕДИНИЧНА ЦЕНА

ЛВ./КГ.

СТЪПКА

НА

НАДДА

ВАНЕ

5%

КОЛИЧЕСТВО

(КГ.)

НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА, БЕЗ ДДС

ДЕПОЗИТ ЗА УЧАСТИЕ

1

ПОЛИЕТИЛЕН ТЕРЕФТАЛАТ ПЕТ ПРОЗРАЧЕН

0.40

0.0200

30 000

12 000

1200

2

ПОЛИЕТИЛЕН ТЕРЕФТАЛАТ ПЕТ СИН

0.40

0.0200

5 000

2 000

200

3

ПОЛИЕТИЛЕН ТЕРЕФТАЛАТ ПЕТ ЗЕЛЕН

0.40

0.0200

8 000

3 200

320

4

ПОЛИЕТИЛЕН ТЕРЕФТАЛАТ ПЕТ КАФЯВ

0.30

0.0150

6 000

1 800

180

5

HDPE

/ТВЪРДА ПЛАСТМАСА/

0.30

0.0150

8 000

2 400

240

6

ЧЕРНИ МЕТАЛИ – ОПАКОВКИ

0.18

0.0090

50 000

9 000

900

7

ОПАКОВКИ ОТ АЛУМИНИЙ

1.20

0.0600

5 000

6 000

600

8

ОПАКОВКИ ОТ СТЪКЛО

0.05

0.0025

10 000

500

50

9

СМЕСЕНА ТВЪРДА ПЛАСТМАСА

0.20

0.0100

3 000

600

60

10

КАРТОН ВЕЛПАПЕ /ЗАМЪРСЕНА/

0.05

0.0025

150 000

7 500

750

 

ОБЩО:

   

275 000

45 000

 

Търгът да се проведе на 07.06.2018 г., от 10.00 часа, в заседателна зала на ОП „Чистота еко“ в Регионално депо „Братово – Запад“

  Определените размери на депозити за участие в тръжните процедури следва да бъдат внесени по банкова сметка на ОП „ЧИСТОТА ЕКО“, при „Общинска банка” АД, клон Бургас – BG94SOMB91303358396200, BIC:SOMBBGSF

Определям цена на един комплект тръжна документация в размер на 110 (сто и десет) лева, без ДДС, които се внасят в касата на ОП „ЧИСТОТА ЕКО“ в Регионално депо „Братово – Запад“ , невъзстановими след приключване на процедурата. Документацията за участие в търга се закупува в касата на ОП „ЧИСТОТА ЕКО“ в Регионално депо „Братово – Запад“, всеки работен ден от 08.30 до 16.00 часа. Крайният срок за закупуване на документация за участие в търга е до 16.00 часа на 06.06.2018 г.

Всеки участник в търга има право с един комплект закупена тръжна документация да участва в търга за един, няколко или за всички артикули, посочени в таблицата.

Заявления за участие в търговете се подават в офиса на Технически сътрудник ОП „ЧИСТОТА ЕКО“ в Регионално депо „Братово – Запад“ лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 08.30 до 17.00 часа. Върху плика се изписват номера и наименованията на видовете отпадъци, за които се участва в търга.

Крайният срок за приемане на заявления за участие в търга е до 16.00 часа на 06.06.2018 година.

Утвърждавам тръжна документация за всеки от търговете за посочените в тази заповед продукти, както следва: тръжни условия, заявление –образец (приложение №1); Декларация (приложение №2); Декларация за извършен оглед по образец – приложение № 3; Декларация за поемане на разходите по натоварване, транспорт и разтоварване на закупените вещи - отпадъци по образец – приложение № 4; Договор–проект (приложение №5); Декларация (приложение №6); Заповед.

Оглед на движимите вещи може да бъде извършван всеки работен ден от 01.06.2018 г. до 06.06.2018 г. от 10.00 до 12.00 часа, след предварително записване на телефони: 0888/454896 - инж. Цоню Дянков - технически ръководител, 0887/447907Пепа Кратункова – Контрольор - отговорник.

При обявяване на търга за непроведен, повторен търг за съответните движими вещи, да се проведе на 14.06.2018, от 10.00 часа, в заседателна зала ОП „Чистота еко“ в Регионално депо „Братово – Запад“

Ново заявление за участие в повторния търг за изброените артикули да се подава в офиса на Технически сътрудник ОП „ЧИСТОТА ЕКО“ в Регионално депо „Братово – Запад“, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 08.30 до 16.00 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторния търг е до 16.00 часа на 13.06.2018 година.

В новото заявление за участие кандидатите имат право да заявят, че ще се ползват от подадените с първото заявление документи и следва да заплатят наново депозит за участие в търга.

Крайният срок за приемане на заявленията за участие в повторния търг е до 16.00 часа на 13.06.2018 година.

Оглед на движимите вещи, във връзка с повторния търг, може да бъде извършван всеки работен ден от 08.06.2018 г. до 13.06.2018 г. от 10.00 до 12.00 часа, след предварително записване на телефони: 0888/454896 - инж. Цоню Дянков, технически ръководител, 0887/447907- Пепа Кратункова – Контрольор - отговорник.

Допълнителна информация: тел. 0887/447907Пепа Кратункова – Контрольор - отговорник.

Заповедта за откриване на търга да се обяви във вестник „Черноморски фар“ и на електронната страница на ОП „ЧИСТОТА ЕКО“ на 22.05.2018 г.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването и.

Настоящата заповед да се връчи на директора на Дирекция “Управление на общинската собственост” при Община Бургас и Председателя на Тръжната комисия за изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на директора на Дирекция “Управление на общинската собственост”

Изпълнението на заповедта възлагам на инж. Цоню Дянков – технически ръководител в ОП „Чистота еко“ при Община Бургас и Председателя на Тръжната комисия.

 

инж. СТЕФАН КАЛЧЕВ

Директор на ОП „ЧИСТОТА ЕКО“ Община Бургас

Абонамент чрез RSS