burgas

Вход
За нас

За нас (6)

Под-категории

Участия (3)

Участия Чистота еко Бургас

Преглед на статии...

Правилник за организацията и дейността на общинско предприятие „ЧИСТОТА ЕКО”

Приет с решение на Общински съвет-Бургас по т.16 от Протокол №42/28.10.2014 г.

I. Общи разпоредби

             Чл.1. Настоящият Правилник урежда дейността, специфичните правила и управлението на Общинско предприятие „Чистота еко”.

            Чл.2. (1) Общинското предприятие „Чистота еко” е специализирано звено на Община Бургас по смисъла на глава шеста, чл.51, ал.1 от Закона за общинската собственост.

            (2) Общинското предприятие „Чистота еко” няма статут на юридическо лице и осъществява дейността си от името на Община Бургас в рамките на предоставените му пълномощия.

            Чл.3. Общинското предприятие „Чистота еко” е второстепенен разпоредител с бюджетни средства и осъществява своята дейност на бюджетна издръжка при условията и реда на този правилник. Предприятието е със самостоятелна сметка в банката.

            Чл.4. Общинското предприятие „Чистота еко” се създава, преобразува и закрива с решение на Общински съвет – Бургас.

Общинско предприятие "Чистота еко" Бургас

ОП Чистота еко

Предмет на дейност на общинското предприятие „Чистота еко” :

  • управление, експлоатация и поддържане на регионално депо „Братово-Запад“;
  • разделно събиране на отпадъци от опаковки и други разделно събирани отпадъци;
  • сепариране и рециклиране на отпадъци;
  • обезвреждане на неопасни отпадъци чрез депониране;
  • компостиране на биоразградими отпадъци.

Седалището и адреса на управление на предприятието е: гр.Бургас, ул. „Александровска” № 26.

Абонамент чрез RSS